Sylwetki zawodowe wykładowców prowadzących zajęcia na kursie

II stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na samodzielnego księgowego (bilansistę) - specjalistę ds. rachunkowości - poziom średniozaawansowany 

RACHUNKOWOŚĆ

dr Bartłomiej Wrona - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor licznych publikacji naukowych, główny księgowy, od lat związany z praktyką zawodową. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

dr Paweł Zieniuk - biegły rewident, dyplomowany księgowy, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, autor i współautor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo - dydaktyczną łączy z praktyką zawodową, współpracuje z jednostkami audytorskimi, prowadzi własne biuro rachunkowe. Doświadczony wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości

dr Bogusław Wacławik – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca SKwP o/o w Krakowie na kursach certyfikowanych I, II oraz III stopnia dla głównych księgowych. Nagrodzony przez American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) z USA oraz Chartered Institute of Management Accountants z Wielkiej Brytanii w kategorii „Teaching Excellence 2022: CIMA Aligned Course – Poland”.  Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Specjalizuje się w krajowych i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, w tym stabilizowania wyników finansowych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych (m.in. obroniona rozprawa doktorska i praktyka). Dyrektor międzynarodowych studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA" realizowanych z Instytutem Rachunkowości Zarządczej z Wielkiej Brytanii oraz Stowarzyszeniem Biegłych Rewidentów/Księgowych ze Stanów Zjednoczonych. Koordynator, w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, międzynarodowej ścieżki dydaktycznej UEK-CIMA dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Administrator i egzaminator licencjonowanego międzynarodowego Centrum Egzaminacyjnego UEK-ACCA działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej Frozen Way SA.

mgr Maciej Rychlicki - specjalista praktyk, właściciel biura rachunkowego, doświadczony wykładowca, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako menedżer zespołu księgowego w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Rachunkowości i Biur Rachunkowych oraz Zespołu Ekspertów i Konsultantów, działających przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

dr Anna Staszel - Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz certyfikowane kursy z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, audytu finansowego i MSR. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości, współautorka książek i artykułów dla praktyków księgowości. Autorka książki "Obszar swobody w rachunkowości". Po zdaniu egzaminów pisemnych obecnie odbywa aplikację na biegłego rewidenta. Zainteresowania naukowe: rachunkowość finansowa, audyt finansowy, historia rachunkowości, wycena, oszustwa i kreatywność w rachunkowości. Wykładowca SKwP w zakresie rachunkowości.

dr Marcin Osikowicz - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego i Krakowskiej Szkoły Wyższej, magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

dr Izabela Emerling - doktor nauk ekonomicznych, wieloletni dydaktyk i praktyk, członek organów nadzoru spółek kapitałowych,, od roku 1996 roku zatrudniona jest w Uniwersytecie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Jest promotorem nagrodzonych prac w konkursie ogłaszanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości. Jest współautorem w kilkunastu polskojęzycznych monografiach naukowych i podręcznikach akademickich. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej dla studentów oraz słuchaczy szkoleń i studiów podyplomowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współpracowała z Polskim Towarzystwem Ekonomicznych. Od roku 2007 posiada uprawnienia Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące członków rad nadzorach – wpis do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa

mgr Sławomir Szuba - specjalista praktyk, biegły rewident, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej, m.in. Audit OdyssEY, Letnich Igrzysk z Rachunkowości, Kariero-sfery. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako manager zespołu księgowego w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym .Członek Zarządu Oddziału Kraków SKwP, Przewodniczący Zespołu Ekspertów i Konsultantów, oraz Członek Komisji ds. Nowoczesnych Środków Komunikacji, działającej przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości.

PRAWO I PODATKI

dr Karolina Wyrwińska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów podyplomowych prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. Uczestniczyła w projektach realizowanych w ramach Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych UJ. Autorka i współautorka licznych artykułów, komentarzy i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie, jako wykładowca prawa gospodarczego.

mgr Maciej Rychlicki - specjalista praktyk, właściciel biura rachunkowego, doświadczony wykładowca, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako menedżer zespołu księgowego w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Rachunkowości i Biur Rachunkowych oraz Zespołu Ekspertów i Konsultantów, działających przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

1. Wykładowca - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, były radca prawny Izby Skarbowej i Izby Celnej w Krakowie, absolwentka studiów doktoranckich nauk ekonomicznych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie, jako wykładowca z: prawa pracy, podatków kosztowych i podatku od czynności cywilno-prawnych, prawa UE oraz ustawy o ordynacji podatkowa i ustawy o kontroli skarbowej.

2. Wykładowca - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe Prawo podatkowe Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji oraz Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 30 lat zawodowo zajmuje się prawem podatkowym. Wykładowca w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej oraz procedury kontroli podatkowej, kontroli celno- skarbowej i postępowania podatkowego. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Małgorzata Świątek -absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Ekonomicznej, magister prawa administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Wykładowca- pracownik organów skarbowych, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej, mgr ekonomii. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

4.Wykładowca –absolwentka studiów podyplomowych rachunkowość i finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz magister na kierunku finanse i bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W pracy zawodowej uzyskała doświadczenie w zakresie zastosowania podatku dochodowego od osób fizycznych w praktyce.

mgr Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.
Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami

mgr Elżbieta Paluch - specjalista praktyk, magister zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Osoba zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rozrachunków z ZUS.

ETYKA

mgr Karolina Marzec-Balinow - magister finansów i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, magister edukacji filozoficznej i wiedzy o społeczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego. Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie etyki w rachunkowości i biznesie.

Oraz poszczególni wykładowcy z rachunkowości

SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI:

dr Marcin Osikowicz - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego i Krakowskiej Szkoły Wyższej, magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

dr Bogusław Wacławik – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca SKwP o/o w Krakowie na kursach certyfikowanych I, II oraz III stopnia dla głównych księgowych. Nagrodzony przez American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) z USA oraz Chartered Institute of Management Accountants z Wielkiej Brytanii w kategorii „Teaching Excellence 2022: CIMA Aligned Course – Poland”.  Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Specjalizuje się w krajowych i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, w tym stabilizowania wyników finansowych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych (m.in. obroniona rozprawa doktorska i praktyka). Dyrektor międzynarodowych studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA" realizowanych z Instytutem Rachunkowości Zarządczej z Wielkiej Brytanii oraz Stowarzyszeniem Biegłych Rewidentów/Księgowych ze Stanów Zjednoczonych. Koordynator, w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, międzynarodowej ścieżki dydaktycznej UEK-CIMA dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Administrator i egzaminator licencjonowanego międzynarodowego Centrum Egzaminacyjnego UEK-ACCA działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej Frozen Way SA.

 

Uwaga: Nazwiska osób wykładających w danej edycji kursu można poznać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu - w Dziale Szkolenia (nr telefonów SKwP O/O Kraków wew. 106,  107,  108,  112).

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001