Jak zostać Członkiem SKwP

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Członkowie SKwP mają możliwość uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach, gdzie poruszane są aktualne problemy zawodu księgowego. Dodatkowo posiadają możliwość korzystania z konsultacji. Ponadto członkowie mają prawo do udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania oraz korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie. W wyborach do organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni staż członkowski.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Jako członek wspierający może zostać przyjęta również osoba fizyczna.
Członek wspierający działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym można zostać na podstawie pisemnej deklaracji, w której zadeklarowane zostanie poparcie finansowe dla Stowarzyszenia.

 

Opłaty:

W momencie złożenia deklaracji członkowskiej należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 20 zł.

Stowarzyszenie jest jednostką samofinansującą, co oznacza, że pieniądze na swoją działalność pozyskuje z organizowanych kursów oraz opłat członkowskich. Składka może być regulowana w dowolnej formie (w kasie SKwP, przelewem na konto, podczas comiesięcznych spotkań).

Wysokość składki członkowskiej, którą należy uiścić w jednej wpłacie to 36 zł za rok w przypadku członka zwyczajnego albo 18 zł za rok w przypadku składki ulgowej dla emerytów, uczniów i studentów.

Dla nowych członków Stowarzyszenia wysokość składki w roku przystąpienia, którą należy uiścić w jednej wpłacie jest proporcjonalna do stawki rocznej i liczona od następnego miesiąca po przystąpieniu do Stowarzyszenia.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia wystarczy złożyć deklarację członkowską.

Wysokość składki członka wspierającego, którą należy uiścić to składka deklarowana, przy czym nie może być ona niższa niż 200 zł za rok.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod