Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
ZMIANA TERMINU
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
940,- zł od osoby
900,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Szkolenie: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z elementami jego wyceny - szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).
 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 18 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w dniach: 13.05.2024. 14.05.2024 oraz 20.05.2024 roku. Każdego dnia odbywać się będzie 6 godzin lekcyjnych zajęć. 

Rozpoczęcie: godzina 8:30 

 

Treści kształcenia:

 1. Finansowanie przedsiębiorstwa i jego uwarunkowania 

1.1. Źródła finansowania przedsiębiorstw

 • 1.1.1. Pojęcie, istota i struktura kapitału w przedsiębiorstwie
 • 1.1.2. Finansowanie kapitałem własnym
 • 1.1.3. Finansowanie kapitałem obcym

1.2. Koszt i efektywność kapitału

 • 1.2.1. Szacunkowe modele kosztu kapitału przedsiębiorstwa
 • 1.2.2. Efektywność wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwie – mierniki oceny efektywności kapitału oraz instrumenty zarządzania efektywnością

1.3. Wartość pieniądza w czasie

 • 1.3.1. Wartość przyszła i teraźniejsza pieniądza
 • 1.3.2. Wartość przyszła i teraźniejsza przepływów pieniężnych
 • 1.3.3. Wartość przyszła i teraźniejsza płatności cyklicznych (annuitetów)
 • 1.3.4. Wartość teraźniejsza renty
 • 1.3.5. Systemy rozliczania kredytów

 

 1. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa 

2.1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 • 2.1.1. Cele, rodzaje i odbiorcy analizy finansowej
 • 2.1.2. Materiały źródłowe dla potrzeb analizy finansowej
 • 2.1.3. Wstępna analiza sprawozdań finansowych
 • 2.1.4. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

2.2. Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych i kapitałowych

 • 2.2.1. Istota i klasyfikacja inwestycji
 • 2.2.2. Metody oceny opłacalności inwestycji rzeczowych (okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, NPW, IRR, stopa zysku z inwestycji)
 • 2.2.3. Metodyka szacunku rentowności inwestycji kapitałowych
 1. Rachunek wartości przedsiębiorstwa 

3.1. Metody wyceny przedsiębiorstw

 • 3.1.1. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa jako podstawa formułowania jego celu i syntetyczny miernik efektywności
 • 3.1.2. Wycena przedsiębiorstwa jako szczególny rodzaj rachunku ekonomicznego i obszary jej wykorzystania
 • 3.1.3. Koncepcje wartości przedsiębiorstwa jako podstawa rachunku jego wyceny
 • 3.1.4. Metody majątkowe, dochodowe i mieszane w procesie wyceny przedsiębiorstwa

3.2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 • 3.2.1. Przesłanki powstania i istota koncepcji zarządzania wartością
 • 3.2.2. Uwarunkowania implementacji koncepcji zarządzania wartością – system zarządzania wartością przedsiębiorstwa, prowartościowa restrukturyzacja, prowartościowa motywacja
 • 3.2.3. Pomiar i ocena cząstkowych efektów kreowania wartości przedsiębiorstwa – integracja mierników księgowych, finansowych i rynkowych

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Informacje o kadrze:

Tomasz Rojek - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa, w szczególności zajmuje się problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstwa, wielokryterialnej oceny przedsiębiorstwa, w tym analizy finansowej, zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz kształtowania struktury kapitałowej i doboru źródeł finansowania.
Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych, artykułów naukowych, prac naukowo-badawczych niepublikowanych oraz projektów doradczych i prac ekspercko-wdrożeniowych wykonanych na rzecz praktyki gospodarczej. Dydaktyk, ekspert szkoleniowy i konsultant wdrożeniowy w wielu instytucjach publicznych i prywatnych. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Artur Jaki - 

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001