Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
23.09.2024, 26.09.2024, 30.09.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
poniedziałek/czwartek
Opłata:
890,- zł od osoby
860,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Kurs stacjonarny: „Specjalista do spraw rozliczeń i fakturowania”  KRAKÓW

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo od podstaw poznać zasady fakturowania lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku fakturzystki/fakturzysty z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa. Program ma przygotować uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, ma ułatwiać uczenie się przez całe życie oraz spełnianie oczekiwań pracodawców w zakresie wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Czas trwania kursu wynosi 21 godzin lekcyjnych, godzina lekcyjna to 45 minut. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i czwartki od godziny 8:00, zgodnie z ustalonym harmonogramem w formie stacjonarnej w dniach 23.09, 26.09, 30.09.2024 r.

 

Zakres tematyczny:

Kurs „Specjalista do spraw rozliczeń i fakturowania”:

I. Podstawowe regulacje prawne dotyczące faktur VAT

 1. Zakres podmiotowy ustawy o VAT.
 2. Zakres przedmiotowy ustawy o VAT – zdarzenia gospodarcze podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
 3. Terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji.
 4. Zwolnienia z obowiązku wystawienia FV.
 5. Faktura VAT, a inne dokumenty:
 6. Biała lista podatników jako mechanizm weryfikacji kontrahentów.

II. Treść faktury – elementy obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów

 1. Treści obowiązkowe.
 2. Treści fakultatywne
 3. Elementy i oznaczenia w związku z transakcjami szczególnymi.
 4. Treści, których nie powinna zawierać faktura.
 5. Elementy dodatkowe na fakturze nie wymagane przepisami.
 6. Mechanizm podzielonej płatności.
 7. Zobowiązania regulowane środkami zgromadzonymi na koncie VAT.
 8. Forma wystawienia faktury.
 9. Analiza przypadków w zakresie wystawiania faktur.

III. Rodzaje faktur oraz inne dokumenty występujące w obrocie gospodarczym

 1. Faktury wystawiane na żądanie.
 2. Faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną.
 3. Faktury wystawiane przy stosowaniu metody kasowej.
 4. Faktury uproszczone oraz faktury do paragonu:
 5. Duplikat faktury.
 6. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe.
 7. Faktury krajowe w walucie obcej.
 8. Faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym.
 9. Faktury przy sprzedaży wysyłkowej.
 10. Faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych.
 11. „Puste” faktury.
 12. Refaktura.
 13. Faktura korygująca.
 14. Anulowanie faktury.
 15. Nota korygująca.
 16. Faktura, jako dokument dający prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.
 17. Dokumentowanie transakcji w grupach VAT.
 18. Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu fakturowania.

IV. Faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-Faktur

 1. Krajowy System e Faktur.
 2. Faktura ustrukturyzowana.
 3. Moment wystawienia i otrzymania faktury – aktualne definicje.
 4. Awaria systemu KSeF – proces postępowania.
 5. Sankcje.

V. Transakcje krajowe i zagraniczne 

 1. Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych.
 2. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej na złote.

Uwaga: Przekazywane treści nauczania na kursie będą uwzględniały stan prawny obowiązujący na dzień rozpoczęcia danej edycji kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza lub w przypadku zajęć prowadzonych online – sporządzana przez organizatora na podstawie logowania na platformie elektronicznej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informacja o kadrze

mgr Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.
Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu - dostarczyć w oryginale.

Warunki płatności i rezygnacji:_KRAKÓW

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

Przysługujące zniżki:

 • Dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi.

Chęć skorzystania ze zniżki należy wskazać w chwili zapisu dodając odpowiednią adnotację w polu "Informacje dodatkowe". 

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001