Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
02.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:15
Typ:
Kurs
Tryb:
poniedziałek/środa
Opłata:
2310,- zł od osoby
2240,- zł Dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi
2190,- zł Dla kontynuujących naukę w O/O w Krakowie (zapisanie się na kurs w ciągu 1 roku od zakończenia w O/O w Krakowie kursu o czasie trwania powyżej 23 godzin)

Temat: Specjalista ds. kadr i płac (94 godz.)

Kurs stacjonarny

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest kompleksowe przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa. Uczestnik pozna powszechnie obowiązujące prawo, a także dowie się jak stosować je w praktyce Specjalisty  ds. kadr i płac, nauczy się współpracować z US i ZUS.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które zamierzają podjąć pracę w działach kadrowo – płacowych w zakładach pracy, a w związku z tym w możliwie szybki i wygodny sposób zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Szkolenie opracowane jest w taki sposób, aby umożliwić Uczestnikom, w stosunkowo krótkim czasie i w maksymalnie wygodnej formie, przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń pracowniczych oraz podjęcie pracy bez zbędnego stresu.

Nasz kurs  “Specjalista do spraw kadr i płac” – kurs stacjonarny z zaświadczeniem MEN  to wygodna, szybka i efektywna forma nauki dla wszystkich, którzy planują podjęcie pracy w działach kadrowo – płacowych.

Kurs oparty będzie o aktualne przepisy prawa w 2023 roku i najnowszą praktykę. Na bieżąco śledzimy zmiany legislacyjne, dlatego korzystając z naszego kursu uczestnik ma pewność, że wykonując pracę będzie działał zgodnie z obowiązującym prawem. W kursie zawarte są wszystkie zagadnienia niezbędne do wykonywania zawodu Specjalista ds. kadr i płac w 2023 roku.

 

Czas trwania kursu wynosi 94 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).

Zajęcia odbywać się będą w systemie stacjonarnym zgodnie z załączonym harmonogramem. 

 

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 6 modułów tematycznych:

1. Obsługa kadrowa zatrudnienia 

a) Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy.
b) Umowa o pracę.
c) Zasady dokonywania zmian warunków umowy o pracę w trakcie trwania zatrudnienia.
d) Ustanie zatrudnienia i jego dokumentowanie.
e) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej - teczka akt osobowych.
f) Czas pracy.
g) Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
h) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
i) Obowiązki pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uprawnienia pracowników.
j) Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy.
k) Pozostałe wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika.
l) Podstawy prawne i zasady nawiązywania umów cywilnoprawnych.

2. Ubezpieczenia i pozostałe fundusze oraz świadczenia ubezpieczeniowe 

a) Ubezpieczenia społeczne.
b) Wysokość, zasady ustalania oraz podstawa wymiaru składek.
c) Ubezpieczenia zdrowotne.
d) Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia i fundusze oraz dokumentacja w tym zakresie.
e) Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
f) Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
g) Obowiązki płatnika w zakresie przygotowywania dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych.

3. Wynagrodzenia w aspekcie listy płac

a) Wynagrodzenia ze stosunku pracy.
b) Wynagrodzenia bezosobowe - zasady wypłacania.

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń

a) Schemat opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
b) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy.
c) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
d) Obowiązki płatnika w zakresie obsługi podatku dochodowego od przychodów ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście.
e) Dokumentacja w zakresie podatku dochodowego sporządzana przez płatnika.

5. Lista płac - podsumowanie

a) Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu kompleksowego sporządzenia listy płac.

6. Obsługa aplikacji ZUS „PŁATNIK” - zajęcia komputerowe

a) Zasady przekazywania dokumentów do ZUS,
b) O programie (instalacja, założenie kartoteki itp.),
c) Ćwiczenia praktyczne.

 

Metody pracy

Proces kształcenia oparty jest o prowadzone stacjonarnie zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, skoncentrowane na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz kodeksie pracy , skryptach opracowanych przez wykładowców i nauce własnej słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także kompetencje społeczne dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

  • Prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i przygotowaniu umów cywilno-prawnych
  • Umiejętności obliczania: wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku od osób fizycznych
  • Umiejętności wypełniania druków i deklaracji
  • Prawidłowej interpretacji i stosowaniu zapisów kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych
  • Wykonywaniu pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • Umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi
  • Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana każdorazowo przez prowadzącego prelegenta i osobę odpowiedzialną ze strony organizatora. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje  zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie  §  22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 652). Zaświadczenie potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC, kod zawodu: 242307, 242310.

Warunki płatności i rezygnacji 

1. Płatnik zobowiązuje się do wpłaty czesnego w terminach i kwotach ustalonych w umowie.

2.Wpłat czesnego dokonuje się przelewem na  konto bankowe: Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy. Trenerzy cieszący się uznaniem słuchaczy, na co dzień zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi.

 

Zapisy na kurs

Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika " Zapisz się "

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenia.

 

Dane kontaktowe

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001