Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:15
Typ:
Kurs
Tryb:
wtorek/czwartek
Opłata:
890,- zł od osoby
860,- zł Cena dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi
850,- zł Cena dla kontynuujących naukę w O/O w Krakowie (zapisanie się na kurs w ciągu 1 roku od zakończenia w O/O w Krakowie kursu o czasie trwania powyżej 23 godzin)

Specjalista do spraw wynagrodzeń - płace dla zaawansowanych ( 30 godz.) 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku specjalisty do spraw wynagrodzeń z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa.

Program ma przygotować uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; ma ułatwiać uczenie się przez całe życie oraz spełnianie oczekiwań pracodawców w zakresie wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności pracownik

Sylwetka słuchacza kurs jest skierowany do wszystkich osób pragnących zwiększyć wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje w omawianym zakresie.

Wymiar godzin : 30 godz. lekcyjne

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Treści kształcenia

 1. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 2. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia
 3. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 4. Odprawy i odszkodowania
 5. Obowiązki płatnika składek i podatków
 6. Umowy cywilnoprawne
 7. Potrącenia z wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych
 8. Naliczanie list płac

Razem: 30 godz.

 

Metody pracy

Proces kształcenia oparty jest o prowadzone online zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, skoncentrowane na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów, skryptach opracowanych przez wykładowców i nauce własnej słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 • Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy) .

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

W1 – wskazuje podstawy prawne w zakresie rozliczania wynagrodzeń

W2 – zna zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń

W3 – zna zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej naliczania i rozliczania wynagrodzeń

W4 – zna zasady nawiązywania stosunku pracy , zatrudniania

 • Nabycie umiejętności zawodowych .

W wyniku ukończenia kursu osoba :

U1 – potrafi posługiwać się aktami prawnymi w zakresie prawidłowej identyfikacji złożonych problemów dotyczących wynagrodzeń , odpraw , obowiązków płatnika składek , umów cywilnoprawnych

U2 -  potrafi stworzyć dokumentację niezbędną dla zatrudnienia pracownika, naliczania wynagrodzeń i rozwiązywania stosunku pracy

U3 – potrafi ustalić i naliczyć poszczególne elementy wynagrodzenia

U4 – potrafi sporządzić listę płac w różnych sytuacjach prawnych i ekonomicznych  

 • Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

K1 – potrafi przedstawić informacje dotyczące systemu wynagrodzeń szerokiemu kręgowi odbiorców

K2 – potrafi komunikować potrzeby informacyjne wobec innych komórek jednostki
w zakresie systemu wynagrodzeń

K3 – jest świadoma konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego

K4 – rozumie konieczność etycznego zachowania w wykonywanym zawodzie

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia szkolenia jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana każdorazowo przez prowadzącego prelegenta i osobę odpowiedzialną ze strony organizatora. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie  § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Warunki płatności i rezygnacji 

1. Płatnik zobowiązuje się do wpłaty czesnego w terminach i kwotach ustalonych w umowie.

2.Wpłat czesnego dokonuje się przelewem na  konto bankowe: Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcach

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy. Trenerzy cieszący się uznaniem słuchaczy, na co dzień zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi.

 

Zapisy na kurs 

Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika

" Zapisz się "

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości ) - należy przesłać do nas oświadczenie .

 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001