Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
03.06.2024r. 19.06.2024r. 20.06.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
890,- zł od osoby
860,- zł członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi

Kurs: "Specjalista do spraw rozliczeń i fakturowania" (kod według klasyfikacji zawodów 431102)

Kurs odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

Czas trwania kursu wynosi 21 godzin lekcyjnych (3 dni) w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Cel szkolenia

 

Celem kursu jest praktyczne jak i teoretyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku fakturzysty.

Podczas kursu zostaną wyjaśnione aktualne zasady fakturowania oraz najważniejsze zmiany, które są stosowane przez chętnych podatników a dla pozostałych zostaną  wdrożone w późniejszym czasie w zakresie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur

 

Treści kształcenia

 

I. Podstawowe regulacje prawne dotyczące faktur vat (2 h)

 1. Zakres podmiotowy ustawy o VAT.
 2. Zakres przedmiotowy ustawy o VAT – zdarzenia gospodarcze podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
 3. Terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji.
 4. Zwolnienia z obowiązku wystawienia FV.
 5. Faktura VAT, a inne dokumenty:
 • Nota obciążeniowa;
 • Rachunek;
 • Paragon;
 • Faktura fro-forma.
 1. Biała lista podatników jako mechanizm weryfikacji kontrahentów:
 • Obowiązek zapłaty na rachunek bankowy wskazany na białej liście podatników;
 • Sankcje za zapłatę na rachunek bankowy niezgłoszony na białej liście podatników;
 • Weryfikacja kontrahentów, a kwestie należytej staranności.

II. Treść faktury – elementy obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów (3 h)

 1. Treści obowiązkowe:
 • Elementy obowiązkowe wszystkich faktur,
 • Elementy obowiązkowe niektórych faktur.
 1. Treści fakultatywne:
 • Odwrotne obciążenie – obowiązkowe lub fakultatywne.
 1. Elementy i oznaczenia w związku z transakcjami szczególnymi.
 2. Treści, których nie powinna zawierać faktura.
 3. Elementy dodatkowe na fakturze nie wymagane przepisami.
 4. Mechanizm podzielonej płatności:
 • Towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności;
 • Limit transakcji;
 • Obowiązki jakie split payment nakłada na sprzedawcę oraz nabywcę;
 • Płatność zaliczki w split payment;
 • Sankcje przewidziane dla obu stron transakcji, dla której przepisy przewidują obowiązkowy split payment.
 1. Zobowiązania regulowane środkami zgromadzonymi na koncie VAT.
 2. Forma wystawienia faktury;
 • Faktura papierowa i elektroniczna;
 • Skan faktury a faktura elektroniczna;
 1. Analiza przypadków w zakresie wystawiania faktur

III. Rodzaje faktur oraz inne dokumenty występujące w obrocie gospodarczym (8 h)

 1. Faktury wystawiane na żądanie.
 2. Faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną.
 3. Faktury wystawiane przy stosowaniu metody kasowej.
 4. Faktury uproszczone oraz faktury do paragonu;
 • Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych;
 • Faktury do e-paragonów;
 • HUB paragonowy;
 • Dowody sprzedaży, które można wymienić na faktury, mimo braku NIP nabywcy;
 • Bilety stanowiące faktury;
 • Sankcje karne za wystawienie i posługiwanie się fakturą z NIP nabywcy wystawioną do paragonu bez tego numeru.
 1. Duplikat faktury:
 • Warunek wystawienia,
 • Elementy obowiązkowe.
 1. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:
 • Elementy faktury zaliczkowej;
 • Terminy wystawienia;
 • Konieczność wystawienia faktury końcowej;
 • Stosowanie i skutki proform.
 1. Faktury krajowe w walucie obcej.
 2. Faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym.
 3. Faktury przy sprzedaży wysyłkowej.
 4. Faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych.
 5. „Puste” faktury.
 6. Refaktura:
 • Kiedy można wystawić i na czym to polega;
 • Obowiązek podatkowy, a refaktura;
 • Stawka podatku VAT, a refaktura;
 • Kalkulacja wynagrodzenie dla usługi refakturowanej;
 • Wymogi stawiane refakturom przez organy podatkowe.
 1. Faktura korygująca:
 • Zasady wystawiania faktur korygujących;
 • Elementy faktury korygującej;
 • Ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy;
 • Ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK;
 • Faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE;
 • Faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE;
 • Korekty faktur exportowych;
 • Korekty zbiorcze.
 1. Anulowanie faktury:
 • Warunki dopuszczające możliwość anulowania faktury;
 • Postępowanie w przypadku braku możliwości anulowania faktury - faktura korygująca do zera.
 1. Nota korygująca:
 • Błędy, które można poprawiać notą korygującą;
 • Osoby uprawnione do wystawienia noty korygującej oraz zgoda na wystawienie.
 1. Faktura jako dokument dający prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.
 • Warunki prawidłowego odliczenia podatku VAT.
 • Błędna stawka VAT oraz inne błędy, a prawo do odliczenia.
 • Termin odliczenia podatku.
 • Zasady odliczeń podatku w transakcjach WNT.
 1. Dokumentowanie transakcji w grupach VAT.
 • Zakres czynności podlegających fakturowaniu.
 • Noty księgowe wewnątrz grup.
 • Dodatkowa ewidencja dla członków grup.
 1. Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu fakturowania

IV. Faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-Faktur (5 h)

 1. Krajowy System e Faktur:
 • Kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny, a kiedy obowiązkowy.
 1. Faktura ustrukturyzowana:
 • Definicja faktury ustrukturyzowanej;
 • Rodzaje faktur ustrukturyzowanych;
 • Elementy faktury ustrukturyzowanej;
 • Zasady wprowadzania do obrotu e- faktury;
 • Uprawnienia do KSeF;
 • Plusy i minusy monitorowania faktur;
 • Zasady funkcjonowania
 1. Moment wystawienia i otrzymania faktury – aktualne definicje:
 • Jak dowiem się że wystawiono dla mnie fakturę;
 • Przeliczenia walut – jaki kurs zastosować;
 • Sesja interaktywna, a wsadowa.
 1. Awaria systemu KSeF – proces postępowania.
 2. Sankcje:
 • Sankcje w ustawie o VAT;
 • Sankcje z Kodeksu Karnego Skarbowego;
 • Sankcje wynikające z Kodeksu Karnego.

V. Transakcje krajowe i zagraniczne (3 h)

 1. Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych:
 • Najwcześniejsze i najpóźniejsze terminy wystawiania faktur;
 • Ograniczenia czasowe faktur;
 • Konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie;
 • Termin wystawienia faktury „na żądanie”.
 1. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej na złote:
 • Kurs z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;
 • Kurs przyjęty dla podatku dochodowego – zasady stosowania;
 • Estoński CIT, a kurs przyjęty dla podatku VAT;
 • Kursy przy korektach

Uwaga: Przekazywane treści nauczania na kursie będą uwzględniały stan prawny obowiązujący na dzień rozpoczęcia danej edycji kursu.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 80% zajęć szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Zapisy na szkolenie

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenieWarunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001