Miasto:
Nowy Sącz
Miejsce:
ul. Kochanowskiego 18
33-300 Nowy Sącz
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór rozpoczęcie 15.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sobota
Opłata:
890,- zł od osoby
860,- zł Cena dla członków

Kurs: "Specjalista do spraw rozliczeń i fakturowania" (kod według klasyfikacji zawodów 431102)

Czas trwania kursu wynosi 21 godzin lekcyjnych (3 dni) w tym konsultacje na czacie.

Rozpoczęcie: godzina 8.00

15.06.2024 r.
22.06.2024 r.
29.06.2024 r. 

Istnieje możliwość dołączenia do szkolenia za pośrednictwem Internetu

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/ 

Cel szkolenia

Celem kursu jest praktyczne jak i teoretyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku fakturzysty.
Podczas kursu zostaną wyjaśnione aktualne zasady fakturowania oraz najważniejsze zmiany, które są stosowane przez chętnych podatników a dla pozostałych zostaną  wdrożone w późniejszym czasie w zakresie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur

Treści kształcenia

I. Podstawowe regulacje prawne dotyczące faktur vat (2 h)

 1. Zakres podmiotowy ustawy o VAT.
 2. Zakres przedmiotowy ustawy o VAT – zdarzenia gospodarcze podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
 3. Terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji.
 4. Zwolnienia z obowiązku wystawienia FV.
 5. Faktura VAT, a inne dokumenty:
 • Nota obciążeniowa;
 • Rachunek;
 • Paragon;
 • Faktura fro-forma.
 1. Biała lista podatników jako mechanizm weryfikacji kontrahentów:
 • Obowiązek zapłaty na rachunek bankowy wskazany na białej liście podatników;
 • Sankcje za zapłatę na rachunek bankowy niezgłoszony na białej liście podatników;
 • Weryfikacja kontrahentów, a kwestie należytej staranności.

II. Treść faktury – elementy obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów (3 h)

 1. Treści obowiązkowe:
 • Elementy obowiązkowe wszystkich faktur,
 • Elementy obowiązkowe niektórych faktur.
 1. Treści fakultatywne:
 • Odwrotne obciążenie – obowiązkowe lub fakultatywne.
 1. Elementy i oznaczenia w związku z transakcjami szczególnymi.
 2. Treści, których nie powinna zawierać faktura.
 3. Elementy dodatkowe na fakturze nie wymagane przepisami.
 4. Mechanizm podzielonej płatności:
 • Towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności;
 • Limit transakcji;
 • Obowiązki jakie split payment nakłada na sprzedawcę oraz nabywcę;
 • Płatność zaliczki w split payment;
 • Sankcje przewidziane dla obu stron transakcji, dla której przepisy przewidują obowiązkowy split payment.
 1. Zobowiązania regulowane środkami zgromadzonymi na koncie VAT.
 2. Forma wystawienia faktury;
 • Faktura papierowa i elektroniczna;
 • Skan faktury a faktura elektroniczna;
 1. Analiza przypadków w zakresie wystawiania faktur

III. Rodzaje faktur oraz inne dokumenty występujące w obrocie gospodarczym (8 h)

 1. Faktury wystawiane na żądanie.
 2. Faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną.
 3. Faktury wystawiane przy stosowaniu metody kasowej.
 4. Faktury uproszczone oraz faktury do paragonu;
 • Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych;
 • Faktury do e-paragonów;
 • HUB paragonowy;
 • Dowody sprzedaży, które można wymienić na faktury, mimo braku NIP nabywcy;
 • Bilety stanowiące faktury;
 • Sankcje karne za wystawienie i posługiwanie się fakturą z NIP nabywcy wystawioną do paragonu bez tego numeru.
 1. Duplikat faktury:
 • Warunek wystawienia,
 • Elementy obowiązkowe.
 1. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:
 • Elementy faktury zaliczkowej;
 • Terminy wystawienia;
 • Konieczność wystawienia faktury końcowej;
 • Stosowanie i skutki proform.
 1. Faktury krajowe w walucie obcej.
 2. Faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym.
 3. Faktury przy sprzedaży wysyłkowej.
 4. Faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych.
 5. „Puste” faktury.
 6. Refaktura:
 • Kiedy można wystawić i na czym to polega;
 • Obowiązek podatkowy, a refaktura;
 • Stawka podatku VAT, a refaktura;
 • Kalkulacja wynagrodzenie dla usługi refakturowanej;
 • Wymogi stawiane refakturom przez organy podatkowe.
 1. Faktura korygująca:
 • Zasady wystawiania faktur korygujących;
 • Elementy faktury korygującej;
 • Ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy;
 • Ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK;
 • Faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE;
 • Faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE;
 • Korekty faktur exportowych;
 • Korekty zbiorcze.
 1. Anulowanie faktury:
 • Warunki dopuszczające możliwość anulowania faktury;
 • Postępowanie w przypadku braku możliwości anulowania faktury - faktura korygująca do zera.
 1. Nota korygująca:
 • Błędy, które można poprawiać notą korygującą;
 • Osoby uprawnione do wystawienia noty korygującej oraz zgoda na wystawienie.
 1. Faktura jako dokument dający prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.
 • Warunki prawidłowego odliczenia podatku VAT.
 • Błędna stawka VAT oraz inne błędy, a prawo do odliczenia.
 • Termin odliczenia podatku.
 • Zasady odliczeń podatku w transakcjach WNT.
 1. Dokumentowanie transakcji w grupach VAT.
 • Zakres czynności podlegających fakturowaniu.
 • Noty księgowe wewnątrz grup.
 • Dodatkowa ewidencja dla członków grup.
 1. Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu fakturowania

IV. Faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-Faktur (5 h)

 1. Krajowy System e Faktur:
 • Kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny, a kiedy obowiązkowy.
 1. Faktura ustrukturyzowana:
 • Definicja faktury ustrukturyzowanej;
 • Rodzaje faktur ustrukturyzowanych;
 • Elementy faktury ustrukturyzowanej;
 • Zasady wprowadzania do obrotu e- faktury;
 • Uprawnienia do KSeF;
 • Plusy i minusy monitorowania faktur;
 • Zasady funkcjonowania
 1. Moment wystawienia i otrzymania faktury – aktualne definicje:
 • Jak dowiem się że wystawiono dla mnie fakturę;
 • Przeliczenia walut – jaki kurs zastosować;
 • Sesja interaktywna, a wsadowa.
 1. Awaria systemu KSeF – proces postępowania.
 2. Sankcje:
 • Sankcje w ustawie o VAT;
 • Sankcje z Kodeksu Karnego Skarbowego;
 • Sankcje wynikające z Kodeksu Karnego.

V. Transakcje krajowe i zagraniczne (3 h)

 1. Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych:
 • Najwcześniejsze i najpóźniejsze terminy wystawiania faktur;
 • Ograniczenia czasowe faktur;
 • Konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie;
 • Termin wystawienia faktury „na żądanie”.
 1. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej na złote:
 • Kurs z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;
 • Kurs przyjęty dla podatku dochodowego – zasady stosowania;
 • Estoński CIT, a kurs przyjęty dla podatku VAT;
 • Kursy przy korektach

Uwaga: Przekazywane treści nauczania na kursie będą uwzględniały stan prawny obowiązujący na dzień rozpoczęcia danej edycji kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 80% zajęć szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Informacja o kadrze

Paulina Król- Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse. Główny Księgowy, praktyk, właścicielka biura rachunkowego. Długoletni trener-szkoleniowiec z zakresu PKPiR-księga handlowa, kadry i płace współpracujący m.in. z Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około tydzień przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności. Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001