Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26.11.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
990,- zł od osoby
960,- zł Cena dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi
940,- zł Cena dla kontynuujących naukę w O/O w Krakowie (zapisanie się na kurs w ciągu 1 roku od zakończenia w O/O w Krakowie kursu o czasie trwania powyżej 23 godzin)
Zapisz się

Tytuł kursu: Rachunkowość podatkowa - ujęcie praktyczne

 

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Oferowany program kursu ma na celu przygotowanie uczestników do księgowania podstawowych operacji gospodarczych z uwzględnieniem prawa podatkowego. Podczas kursu słuchacze zapoznają się z licznymi praktycznymi zagadnieniami związanymi z rachunkowością podatkową jednostek gospodarczych. Celem kursu jest omówienie zagadnień dotyczących rachunkowości podmiotów gospodarczych prowadzących pełne księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, ze szczególnym naciskiem na podatkowe aspekty ewidencji operacji gospodarczych oraz różnice pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym.

Program ma przygotować uczących się do wykonywania pracy zawodowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych ze szczególnych uwzględnieniem zagadnień rachunkowości podatkowej oraz do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ma ułatwiać uczenie się przez całe życie oraz spełnianie oczekiwań pracodawców w zakresie wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Kurs kierowany jest do  osób posiadających podstawową wiedzę z rachunkowości, co najmniej na poziomie I stopnia certyfikacji SKwP – „Kursu dla kandydatów na Księgowego”, chcących uzupełnić wiedzę o praktyczne aspekty związane z podatkami (w przypadku podmiotów prowadzących pełne księgi rachunkowe).

Kurs przewidziany jest również dla osób chcących zaktualizować posiadaną wiedzę z rachunkowości podatkowej oraz poszerzyć kwalifikacje w zawodzie.

 

Czas trwania kursu 8 dni  

Rozpoczęcie : 16:00 - 19:15

Wymiar godzin : łącznie wynosi 32 godziny lekcyjne

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Treści kształcenia 

 1. Księgi rachunkowe a księgi podatkowe. Prawo bilansowe a prawo podatkowe.
 2. Dowody księgowe. Zasady dokumentowania operacji gospodarczych w świetle przepisów prawa podatkowego.
 3. Wybrane, najczęściej występujące różnice pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym (CIT, PIT):
 • Koszty uzyskania przychodów (KUP).
 • Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP).
 • Przychody podatkowe.
 • Przychody niestanowiące przychodów podatkowych.
 • Wynik finansowy brutto a podstawa opodatkowania? Wynik finansowy a wynik podatkowy.
 1. VAT w księgach rachunkowych. Podstawowe rozliczenia VAT. Księgi pomocnicze w zakresie VAT – aspekty praktyczne.
 2. Podatkowe aspekty księgowania wydatków związanych z samochodami osobowymi (VAT, podatki dochodowe).
 3. Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (metody, stawki, różnorodne warianty na przyspieszenie podatkowej amortyzacji).
 4. Zasady księgowania i rozliczania podstawowych (najczęściej występujących) umów leasingu w świetle przepisów prawa podatkowego.
 5. Podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym .

 

Opis efektów kształcenia 

W wyniku odbytego kursu osoba zna:

– typowe różnice (różnice trwałe, różnice przejściowe) pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym,

– podstawowe zasady dokumentowania operacji gospodarczych na cele prawa podatkowego,

– różnice pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym,

– podstawowe zasady rozliczania VAT w zakresie prawidłowego zaksięgowania VAT należnego oraz VAT naliczonego w księgach rachunkowych,

– zasady rozliczania podstawowych operacji gospodarczych dotyczących samochodów osobowych z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego,

– zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w świetle przepisów prawa podatkowego,

– zasady rozliczenia podstawowych umów leasingu z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego,

– zasady wykazywania podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym.

 

W wyniku ukończenia kursu osoba potrafi:

– rozpoznać potrzebę zastosowania odpowiednich przepisów prawa bilansowego lub podatkowego,

– prawidłowo dokumentować operacje gospodarcze z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego,

– rozpoznać typowe różnice przejściowe oraz różnice trwałe pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym,

– skorygować wynik finansowy brutto, ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych,

– zaksięgować podstawowe operacje gospodarcze z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),

– zaksięgować podstawowe operacje gospodarcze dotyczące samochodów osobowych z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego,

– dokonać wyliczenia odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem metod, stawek i uproszczeń przewidzianych przez przepisy prawa podatkowego,

– ewidencjonować podstawowe umowy leasingu z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego.

Obok wiedzy i kompetencji zawodowych osoba posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności,

- konieczność stosowania zasad etycznego postepowania w działalności gospodarczej i zawodowej,

– potrafi rozpoznawać sytuacje, w których właściwe jest skonsultowanie się ze specjalistami w celu rozwiązania problemów i sformułowania wniosków.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych.  Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać -po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  w terminie dwa dni przed rozpoczęciem  realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto   Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcy

Maciej Rychlicki- specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako menedżer zespołu księgowego w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych i Rachunkowości oraz Zespołu Ekspertów i Konsultantów, działających przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001