Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Kurs - „Zasady stosowania i użytkowania kas fiskalnych w firmie”

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących kas fiskalnych, zasad użytkowania urządzeń, poznania metod korygowania lub anulowania sprzedaży wprowadzonej do kasy. Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia ewidencji zwrotów, reklamacji, pomyłek oraz pułapek czyhających na użytkowników kas.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo - księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Przepisy normujące zagadnienia dotyczące kas fiskalnych w 2019r.
 2. Kasy fiskalne on line.
 3. Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania    .
 4. Utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania    .
 5. Warunki stosowania kas fiskalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących ze zmianami.
 6. Dokumenty niezbędne przy instalacji kasy: zgłoszenie danych dotyczących kasy, fiskalizacja, numer unikatowy, numer ewidencyjny.
 7. Podział kas fiskalnych, kryteria kasy.    
 8. Warunki techniczne kasy fiskalnej.
 9. Ulga na zakup kas fiskalnych; warunki skorzystania, sposoby odliczenia.
 10. Zwrot ulgi z tytułu zakupu kas: zaprzestanie używania kasy, zakończenie działalności, zawieszenie działalności, spóźniony przegląd techniczny, sprzedaż przedsiębiorstwa.
 11. Konsekwencje naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 12. Obowiązki podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 13. Awaria kasy rejestrującej.
 14. Zmiana miejsca używania kasy rejestrującej.
 15. Zakończenie pracy kasy rejestrującej.
 16. Konieczność wymiany modułu fiskalnego.
 17. Utrata kasy w wyniku kradzieży.
 18. Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji:
 • zwrot towaru z paragonem,
 • zwrot towaru bez paragonu,
 • brak odbioru towaru przez klienta (np. sprzedaż za pobraniem) i anulowanie paragonu,
 • zwrot towaru z paragonem/innym dokumentem, ale bez podpisu nabywcy na protokole zwrotu towaru,
 • zwrot towaru lub przyznanie rabatu, w sytuacji kiedy do paragonu została wystawiona faktura,
 • udzielenie rabatu potransakcyjnego,
 • oczywista pomyłka stwierdzona w momencie sprzedaży,
 • omyłka co do ceny, ilości, nazwy, stawki VAT stwierdzona po dłuższym czasie - brak paragonu,
 • brak zaewidencjonowania sprzedaży na kasie/zrobienie tego po terminie,
 • ewidencjonowanie zaliczki na kasie w jednym okresie, a sprzedaż w kolejnym.

Podsumowanie szkolenia, omówienie interpretacji podatkowych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS. Skierowane jest do praktyków zmagających się z problematyką właściwego stosowania przepisów prawa pracy.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony  wykładowca.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001