Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa, po południu
Opłata:
370,- zł od osoby

Szkolenie: "VAT dla początkujących"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Szkolenie skierowane jest do osób, które zaczynają swoją pracę z podatkiem VAT, które z podatkiem tym nie miały doczynienia lub miały niewielki kontakt. Na szkoleniu wskazane zostaną podstawowe zagadnienia, które pozwolą słuchaczom na zaznajomienie się z ogólnymi zagadnieniami w podatku VAT.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:

1. Czynności podlegające opodatkowaniu
 - katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
 • dostawa towarów,
 • świadczenie usług,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
 • import usług,
 - zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł .
2. Obowiązek podatkowy:
 - terminy powstania obowiązku podatkowego,
 - rozliczenie na zasadzie kasowej,
 - rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia.
3. Podatek naliczony:
 - podstawowe zasady odliczania podatku VAT,
 - sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego,
 - dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT,
 - zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT,
 - terminy odliczenia podatku.
4. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em:
 - podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury,
 - terminy wystawiania faktur,
 - zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej.
5. Korygowanie transakcji objętych VAT:
 - faktury i noty korygujące,
 - anulowanie faktury.
6. Podstawowe deklaracje podatkowe w VAT:
 - deklaracja VAT i VAT-7K terminy składania,
 - informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27,
 - terminy raportowania ewidencji podatkowej w formie pliku JPK.
7 . Pytania Uczestników szkolenia.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Grzegorz Tomala -  absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, autor zeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, oraz podatku VAT.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

Zapisz się

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@skwp.krakow.pl
biuro@skwp.krakow.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001