Miasto:
Chrzanów
Typ:
dwudniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
480,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 19 maja.

 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 12 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: SKwP Chrzanów, ONLINE
godzina rozpoczęcia 9.00.

 

Treści kształcenia:

SZKOLENIE DWUDNIOWE:

19.05.2020 r.

1.    Cechy i zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług.
2.    Krajowy zakres opodatkowania podatkiem VAT:
a)     czynności podlegające i nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
b)    odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju,
c)    czynności nieodpłatne zrównane z odpłatną dostawą:
- przekazanie towarów na cele osobiste,
-  prezenty o małej wartości,
- próbki,
-drukowane materiały reklamowe i informacyjne.
3.    Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz czynności nieodpłatne zrównane z odpłatnym świadczeniem usług.
4.     Transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
5.    Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
6.    Zagraniczny zakres opodatkowania podatkiem VAT w sferze obrotu towarami (definicja, miejsce, warunki):
a)    wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
b)    wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
c)    export towarów,
d)    import towarów.
7.    Zagraniczny zakres opodatkowania podatkiem VAT w sferze świadczenia usług (definicja, miejsce, warunki):
a)    import usług,
b)    export usług (w tym wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług).
8.    Pojęcie podatnika VAT czynnego i biernego:
a)    zasady rejestracji podatnika VAT:
- dobrowolna rezygnacja ze statusu podatnika VAT biernego,
- obligatoryjne zgłoszenie się jednostki dla celów podatku VAT,
- zasady wypełniania formularza VAT-R oraz procedura rejestracji dokonywana przez organ podatkowy,
b) zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.

 

22.05.2020 r.

 

9.    Ogólne i szczegółowe zasady powstawania obowiązku podatkowego, w tym z tytułu:
a) dostawy towarów i świadczenia usług (w uwzględnieniem warunków dostaw  - INCOTERMS),
b) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:
-  wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
- przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
- dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów,
- świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,
c) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,
d) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
e) dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych,
f) czynności polegających na drukowaniu książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;
g) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
h) świadczenia usług:
- telekomunikacyjnych,
- wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
- najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
- ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
- stałej obsługi prawnej i biurowej,
- dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.
10. Zasady powstawania obowiązku u podatników rozliczających się kasowo (pojęcie „małego podatnika”
11.    Zasady dokumentowania transakcji na gruncie ustawy o podatku VAT:
a)    zasady wystawiania faktur, terminy,
b)    rodzaje faktur,
c)    elementy obligatoryjne i fakultatywne na fakturze,
d)    wystawianie faktur w walutach obcych.
12.    Zasady wystawiania faktur korygujących (in plus i in minus).
13.    Kasy fiskalne:
a)    zakres obowiązywania,
b)    zwolnienia z obowiązku ewidencji (wyjątki),
c)    ulga na zakup kasy fiskalnej (zasady, kwota, terminy),
d)    zasady prowadzenia obrotu za pomocą kas fiskalnych.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacja o kadrze

 

Dr Witold Furman – doradca podatkowy, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Wykładowca SKwP, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Autor licznych publikacji z zakresu podatków i rachunkowości.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001