Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa, po południu
Opłata:
370,- zł od osoby

Kurs - „Legalne Zatrudnianie Cudzoziemców na terytorium RP

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Umożliwi zdobycie wiedzy, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia. Podczas szkolenia omówione zostaną najnowsze przepisy regulujące kwestie legalnego wjazdu oraz pobytu cudzoziemców na terytorium RP, podejmowania przez nich pracy (procedura ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę / pobyt). Omówione zostaną również przypadki legalnego świadczenia pracy bez koniczności uzyskania zezwolenia. Udział w szkoleniu pozwoli na samodzielne podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do legalnego zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników biur rachunkowych, pracodawców oraz innych pracowników, którzy zajmują się zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce
 2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej
  • obywatele Unii Europejskiej
  • obywatele państw trzecich - m.in. Ukrainy, Rosji, Białorusi
  • pobyt w ramach ruchu wizowego oraz bezwizowego
  • pobyt czasowy a pobyt stały
 3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
  • swoboda przepływu pracowników,
  • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
  • cudzoziemcy uprzywilejowani (możliwość skorzystania z procedur uproszczonych)
 4. Zezwolenia na prace, w tym prace sezonowe (co, gdzie, kiedy):
  • tryb wydania, procedury
  • rodzaje zezwoleń, w tym jednolite zezwolenie na pracę i pobyt
  • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
 5. Oświadczenia o powierzeniu pracy po nowemu
 6. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 2017/2018
 7. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych
 8. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w organizacji
 9. Skutki prawne nielegalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce
 10. Studium przypadków, w tym poszukiwanie rozwiązań omawianych problemów

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Dawid Rusak, absolwent Politechniki Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Wieloletni pracownik administracji państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności kontrolnej (20 letni staż pracy w instytucjach kontrolnych). Obecnie pełni funkcję kierowniczą w państwowej instytucji kontrolnej. Praktykę zawodową łączy z pracą naukowo-dydaktyczną.  Doświadczony i długoletni wykładowca prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy na uczelniach wyższych. Jako ekspert, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów m.in. w zakresie: legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP; szczególnej ochrony stosunku pracy, dopuszczalnych form kontroli pracowników, prawa związkowego; bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy.

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Zapisz się

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@skwp.krakow.pl
biuro@skwp.krakow.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001