Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26.06.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników szkolenia:

- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/ . Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Rozpoczęcie: godzina 9:30

Czas trwania: 6h

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi

 

Treści kształcenia 

1. Tarcza antykryzysowa a podatek VAT

  • wydłużenie terminu z 3 dni do 14 dni na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT,
  • przesunięcie wejścia w życie z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. nowego pliku JPK_VAT,
  • przesunięcie wejścia w życie przepisów o nowej matrycy podatku VAT z dnia 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.,
  • przesunięcie terminu ma instalację kas on line
  • co z przeglądami technicznymi kas w czasie pandemii

2. Korzystanie z ulgi na złe długi przez wierzycieli i dłużników w świetle tarczy antykryzysowej.

3. Zarządzanie rachunkiem VAT oraz zwrotami VAT – przyspieszone zwroty oraz „uwalnianie środków” – porady praktyczne.

4. Środki szczególne – kiedy organ może umorzyć zobowiązanie podatkowe?

5. Środki szczególne – kiedy organ może rozłożyć zobowiązanie podatkowe na raty? Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej,

6. Jakie zmiany w podatku VAT czekają nas w okresie epidemii (lipiec 2020)?

  • nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.:

a)    na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2020 r.,

b)    PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT,

c)    wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki, obniżone od 1 lipca 2020 r.),

d)    skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług.

  • Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

a)    dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych,

b)    elementy decyzji WIS,

c)    kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS,

d)    postępowanie w sprawie wydania WIS,

e)    zaskarżalność decyzji o WIS,

f)    opłaty dotyczące WIS.

7 .   „Biała lista” od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz projektowane zmiany:

a)     dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze,

b)     kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),

c)     „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.), d)     biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny,

e)     zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu),

f)     jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”,

g)     cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT,

h)     rachunki techniczne a biała lista podatników VAT,

i)     zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT,

j)     wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT.

8. Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:

a)     obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,

b)     skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r. nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności,

c)     solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych.

d) różnica między obowiązkowym MPP a płatnością z białej listy

9. Zastąpienie deklaracji (VAT-7, VAT-7K i innych) rozszerzonym JPK_VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:

a)     zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK_VAT,

b)     zakres informacji objętych rozszerzonym JPK_VAT,

c)     zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT oraz sposoby jej uniknięcia, nowe zasady w dobie pandemii proponowane przez MF

d)     rozszerzony JPK_VAT a podatnicy rozliczający kwartalnie (rożnych zakres informacji podawanych za poszczególne miesiące kwartału).

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

  1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.  W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: BS 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001

  1. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).
  2. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

 

Informacje o kadrze:

Wykładowca : Dorota Łabuda – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 12 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

 

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika

"Zapisz się".

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001