Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
12.12.2019
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
700,- zł od osoby

KURS "ZMIANY W VAT I CIT 2019/2020" 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy  o najnowszych zmianach w systemie podatkowym, umiejętności ich stosowania oraz kompetencji w zakresie prawidłowego rozliczania transakcji po styczniu 2020 roku oraz poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu : 12 grudnia 2019 i 08 stycznia 2020

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 14 godzin lekcyjnych plus 2 godziny na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Miejsce kursu :  ul Kopernika 8/2  33-100 Tarnów

ZAŚWIADCZENIE

Treści kształcenia:

Zmiany w przepisach podatkowych 2020 r.

1.DZIEŃ. Zmiany w podatkach dochodowych jako konsekwencja zmian w podatku VAT

I. Podatek dochodowy i podatek VAT
- Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu:
- Wyłączenie kosztu podatkowego przy płatności na inny rachunek bankowy niż określony w rejestrze Ministra Finansów;
- Zasady rozliczeń przy płatnościach na rachunek bankowy uwidoczniony w rejestrze
- Obligatoryjny split payment w podatku VAT;
- Brak kosztu podatkowego przy płatności w trybie tzw. obligatoryjnego split payment;
- Korekta kosztów i przychodów w związku z opóźnioną płatnością;
- Koszty finansowania dłużnego i własnego za 2019;
II.Pozostałe zmiany w podatku VAT
- Nowe zasady rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych:
- Kierunki zmian w zakresie rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych;
- Dokumentowanie transakcji WDT;
- Rozliczanie transakcji trójstronnych;
- Zasady rozliczeń magazynów konsygnacyjnych;
- Kasy fiskalne on-line:
- Grupy podatników obligatoryjnie zobowiązane do stosowania kas fiskalnych on-line w 2019 roku;
- Kasy fiskalne w formie oprogramowania;
- Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej;
- Wystawianie faktu do paragonów od stycznia 2020 roku;

2. DZIEŃ. Podatek VAT w 2020 i deklaracje roczne za 2019 rok.

 I. Podatek VAT
- Nowa matryca stawek VAT:
- Nowe klasyfikacje statystyczne;
- Wiążąca Informacja Stawkowa;
- Nowe stawki podatku dla wybranych towarów i usług;
- Nowy plik JPK – zniesienie deklaracji VAT
- Terminy wejścia w życie nowych przepisów;
- Zakres informacji wymagany w ramach nowego pliku JPK;
- Korekty plików JPK a odpowiedzialność karna skarbowa;
- Sankcje za błędy w składanych plikach JPK;
- Kryptowaluty i ich opodatkowane podatkiem PCC

II.Podatek dochodowy
- Deklaracje roczne dla osób poniżej 26-tego roku życia i podatników rozliczanych stawką 17%:
- Zasady wykazywania dochodów zwolnionych z kliku źródeł;
- Stawka 17,75% w ostatnim kwartale 2019 roku;
- Deklaracja roczna osoby, dla której stosowane są nowe koszty uzyskania przychodu;
- Rozliczenie roczne przy różnych stawkach podatku CIT:
- Przyporządkowanie dochodów do stawki 9%;
- Rozliczenie strat z lat ubiegłych;

III.Zmiany w ogólnych przepisach prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa)
- Jednolity rachunek dla podatników:
- Zasady stosowania nowego, indywidualnego rachunku bankowego;
- Konsekwencje indywidualnego rachunku bankowego dla wspólników spółek osobowych;

IV.Pozostałe zmiany, ważne dla osób rozliczających podatki
- Zmiany w regułach INCOTERMS na 2020 rok.
- Rozszerzenie stosowania przepisów o zarządzie sukcesyjnym;
- Nowelizacja przepisów o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;

Metody pracy:

Proces kształcenia na kursie oparty jest o:

- zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),

- stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,

- naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Po szkoleniu uczestnik:

- będzie posiadał wiedzę o zmianach w podatkach obrotowych i dochodowych, wchodzących w życie w II połowie 2019 roku oraz z początkiem 2020 roku,

- nabędzie umiejętności stosowania nowych rozwiązań wprowadzonych do systemu podatkowego na przełomie 2019/2020 roku,

- będzie posiadał kompetencje w obszarze stosowania nowych regulacji podatkowych.

- będzie wykonywał pracę zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- będzie posiadał umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie trzy dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto :

                                                       Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora               publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacje o kadrze:

dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Specjalizuję się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001