Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.06.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
seminarium
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

 1. Projektowane zmiany w ramach pakietu slim VAT3
 • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w sytuacji korekty faktur wystawionych w walucie obcej,
 • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego,
 • możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w sytuacji gdy zaliczka i sprzedaż ma miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym
 • doprecyzowanie zasad w zakresie gromadzenia dokumentacji w przypadku, gdy sprzedaż jest dokumentowana zarówno fakturą jak i paragonem z kasy fiskalnej,
 • zmiany w zakresie stosowania prewskaźnika oraz wskaźnika do odliczania podatku VAT (zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%,
 • wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2%),
 • doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest WDT, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy
 • zmiany dotyczące wydawania WIS
 • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro
 • doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego dla dostawy towarów dokonanej podróżnym w ramach systemu TAXFRE,
 • wprowadzenie przepisów stanowiących podstawę do określenia wzorów elektronicznych deklaracji korygujących, które będą składane poza systemem OSS i IOSS,
 • złagodzenie zasad stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji)
 • nowe możliwości wykorzystania środków na rachunku VAT
 1. Zasady rozliczania faktur korygujących wprowadzonych przez poprzednie pakiety SLIM VAT
 • dokumentacja rabatów i upustów będąca podstawą do rozliczenia faktur korygujących
 • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania
 • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania przy WNT, WDT i eksporcie towarów.
 1. Krajowy system e-faktur (KSEF) – aspekty podatkowe
 • uwierzytelnianie podatnika w KSEF
 • różnice między fakturą tradycyjną, a wystawianą w ramach KSEF,
 • moment wystawienia i otrzymania faktury w ramach KSEF Podatek naliczony
 • terminy rozliczania faktur korygujących wystawionych w KSEF
 • terminy wprowadzenia obowiązkowego KSEF

Pytania Uczestników szkolenia

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Informacja o kadrze:

Wykładowca: Grzegorz Tomala -  absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, oraz podatku VAT.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 17 1090 1665 0000 0001 5099 0787 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres wadowice@skwp.krakow.pl . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001