Miasto:
Oświęcim
Miejsce:
Oświęcimskie Centrum Kultury ul. Śniadeckiego 24
Termin rozpoczęcia:
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
380,- zł od osoby

Szkolenie: "Kodeks Pracy 2023. Nowelizacja przepisów w praktyce - dokumentacja pracownicza od A do Z"

 

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Oświęcimskie Centrum Kultury

Rozpoczęcie: godzina 9:30

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Program 

 

Praca zdalna – uregulowania w Kodeksie Pracy 2023:

 • Na czym polega praca zdalna.
 • Kiedy pracodawca może polecić prace zdalną, a kiedy nie może tego zrobić.
 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej.
 • Jak i kiedy pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie.
 • Jakie rozwiązania pracy zdalnej wynikają z projektu ustaw zmieniającej Kodeks pracy.
 • Praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna – na czym polegają projektowane nowe rozwiązania prawne.
 • Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance – kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę.
 • Zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej – na co pracodawca powinien zwrócić uwagę.
 • Zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu.
 • Regulamin pracy zdalnej – co powinna zawierać taka procedura.

 

 1. Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników:
 • Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej.
 • Czy możliwa będzie kontrola prewencyjna.
 • Jak ustawodawca podchodzi do problemu tzw. środków odurzających.
 • Co powinna zawierać procedura kontroli trzeźwości i jaki jest tryb jego wydania.

 

 1. Dyrektywa work-life balance – planowane przez rząd zmiany w Kodeksie pracy:
 • Warunki zatrudnienia – zmiany art. 29 kodeksu pracy.
 • Umowa o pracę na czas określony – obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia, konsultacja ze związkami zawodowymi, przywrócenie do pracy przez są
 • Okres próbny – zasady wydłużania go o dni nieobecności w pracy.
 • Zmiany w bezpłatnych szkoleniach pracowników – obowiązek informowania.
 • Zniesienie zakazu dorabiania u konkurencji.
 • Wniosek pracownika o zawarcie umowy na stałe – odmowa pracodawcy, a uzasadnienie.
 • Dodatkowe dni wolne od pracy – siła wyższa (2 dni/płatne; 5 dni wolnego na opiekę nad krewnym/niepłatne
 • Elastyczna praca dla rodziców.
 • Urlop rodzicielski dla obojga rodziców – nowy wymiar, wysokość.
 • Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego – 9 tygodni, wysokość, zasady udzielania.
 • Urlop ojcowski – nowe zasady.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji

 

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca: Wojciech Mazur – prawnik, praktyk, ekspert ds. prawa pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - kierunek prawo. Specjalista w zakresie kontroli związanej z prawną ochroną pracy, w szczególności zagadnień związanych z czasem pracy kierowców oraz zbiorowym prawem pracy. Doświadczony trener w zakresie szkoleń z prawa pracy, w tym czasu pracy kierowców oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001