Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.01.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

 1. Podstawowe zasady opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych w 2022 roku
  • przychód,
  • nieodpłatne świadczenia,
  • koszty uzyskania przychodu- zmiany w 2022 roku
  • ulga w podatku – zasady stosowania
  • stosowanie skali,
  • oświadczenia pracownika – wiele nowych możliwości
  • ulga dla młodych
  • zmiany limitów zwolnień w związku z COVID.
 2. Skutki stosowania skali podatkowej w 2022 roku. Zagrożenia i korzyści. PIT 2 w praktyce – zasady stosowania kwoty wolnej, kolejność, wnioski, skutki.
 3. Ulga dla klasy średniej w praktyce
  • ile można zyskać i kiedy można stracić
  • komu przysługuje
  • jakie przychody i dochody są brane pod uwagę
  • działalnie automatyczne i wniosek o niestosowanie
  • kiedy warto złożyć wniosek o niestosowanie ulgi
  • ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
  • ulga dla klasy średniej w rozliczeniu wspólnym małżonków
  • warsztaty praktyczne – naliczanie ulgi
 4. Ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na PIT – zupełnie nowa koncepcja. Kiedy nie będzie składki zdrowotnej ze względu na brak zaliczki na PIT.
 5. Wynagrodzenie zarządu, prokurenta, likwidatora, rady nadzorczej – zasady opodatkowania, składka na ubezpieczenie zdrowotne. Inne osoby pełniące funkcję na podstawie powołania.
 6. Pakiet „ nielegalnie” zatrudnionego pracownika – zwolnienia z podatku, ZUS i zdrowotnego dla pracownika, sankcje dla pracodawcy.
 7. Nowe zwolnienia dla powracających zza granicy, podatnika wychowującego 4 dzieci, emeryta rezygnującego z pobierania emerytury – w praktyce.
 8. Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2022 roku – co już wiemy a gdzie ciągle mamy wątpliwości.
 9. Najnowsze stanowiska organów skarbowych i ZUS – opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń
  • używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  • używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
  • koszty związane z oddelegowaniem
  • opodatkowanie szczepień ochronnych – grypa, covid
  • opodatkowanie testów i zapewnienia maseczek.
 10. Krótkie omówienie zmian w ZUS i zasiłkach w 2022 roku.
 11. Stawki i wskaźniki w PIT i ZUS na 2022 r.:
  • ulga abolicyjna,
  • stawki, wskaźniki,
  • minimalne wynagrodzenie
  • zmiany w uldze dla młodych
  • ulga dla klasy średniej
  • skala podatkowa, PIT 2
  • planowane zmiany w oskładkowaniu umów zleceń
  • zmiany w ZUS na rok 2022
 12. Naliczanie wynagrodzeń w praktyce – przypadki trudne i ciekawe
  • zlecenie i dzieło z własnym pracownikiem
  • wynagrodzenie za nadgodziny, za pracę w niedziele i święta, dyżur
  • wynagrodzenie za niepełny miesiąc
  • podstawa wymiaru zasiłku – studium przypadków
  • korygowanie listy płac – przykłady.
 13. Panel dyskusyjny.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Wykładowca: Anna Kędzierska-Adamczyk- absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001