Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.10.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Temat: ZMIANY VAT 2021 Krajowy System e-Faktur (KSeF) E- KONTROLE, PROBLEMY FAKTUROWANIA I KORYGOWANIA TRANSAKCJI VAT (nie tylko dla księgowych)

Cel szkolenia:

Zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2020 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2021 r.

Szkolenie w formie on-line

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do: osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, biur rachunkowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2020 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2021 r.  Jednocześnie zapraszamy: fakturzystów, handlowców, działy obsługi klienta

 

Czas trwania kursu 27 października 2021r.

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi  8 godzin lekcyjnych

 

Treści kształcenia 

CZĘŚĆ 1
I. NOWE ZASADY KONTROLOWANIA PODATNIKA – CO MUSISZ WIEDZIEĆ? PRZYGOTOWANIE DO E – KONTROLI

• Poznaj narzędzia kontroli zdalnych – VIES, STIR, JPK, BIAŁĄ LISTĘ
• Nowe obowiązki dla podatnika i więcej praw dla urzędnika
• Terminy dla kontrolowanego – konsekwencje finansowe
• Lista kontrolna FAKTUROWANIA – przygotowanie do weryfikacji skarbówki
• Procedury postepowania w sprzedaży i zakupie - na co zwrócić uwagę?
• Instytucje ochrony podatnika – poznaj swojego obrońcę!
• Odpowiedzialność za błędy – KTO I ZA ILE?
• Warto wiedzieć – PRAWA PODATNIKA w „Konstytucji dla biznesu”
II. Zmiany dotyczące ewidencjonowania i fakturowania
III. NOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA/KONTROLERA

CZĘŚĆ 2
I. PRAKTYKA PODATNIKA – JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W FAKTURACH VAT?
1. Obowiązek wystawiania faktur w 2021 roku – kiedy i na jakich zasadach w nowym JPK_V7?

• Zmiany w fakturowaniu VAT od 2021 – stan bieżący na dzień szkolenia
• Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
• Kiedy nota kiedy faktura – ważne w nowym JPK_V7
• Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
• Kiedy faktura kiedy paragon
• Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks – na podstawie orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych

• Obowiązkowe dane faktury
• GTU na fakturach?
• Data wystawienia faktury
• Numeracja faktur w systemie papierowym i elektronicznym
• Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
• Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?
• Adres podatnika
• Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
• Data transakcji
• Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
• Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
• Symbol PKWiU/CN na fakturach – najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
• Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze, pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze , adnotacje na fakturze

3. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi a JPK_VAT

• Ogólne terminy wystawiania faktur
• Warunki dostawy INCOTERMS!
• Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
• Zasadniczy termin wystawienia faktury
• Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
• Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
• Szczególne terminy wystawiania faktur
• Zaliczki w VAT i problemy rozliczania

II. Faktury korygujące – pułapki rozliczania w 2021

1. Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
• Kiedy sprzedawca rozlicza faktury korygujące "in minus"
• Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in minus”
• Jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji
• Kiedy należy rozliczać faktury korygujące "in plus"

2. Prawo do uzgodnienia dalszego stosowania w 2021 r. dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących "in minus"

3. Czy nowe przepisy są korzystne dla podatników – „fenomen” UZGODNIENIA I SPEŁNIENIA warunków

4. Kiedy można sporządzić zbiorczą fakturę korygującą dotyczącą kilku faktur sprzedaży
• Kiedy można wystawić uproszczone, zbiorcze faktury korygujące
• Kiedy możemy wystawić zwykłą, zbiorczą fakturę korygującą
• Czy konieczne jest podawanie na zbiorczych fakturach korygujących numerów faktur i dat ich wystawienia
• Czy zbiorcze faktury korygujące powinny objąć także faktury korygujące

5. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY I ANALIZA PROBLEMÓW – WARSZTATY Z KOREKT 2021

CZĘŚĆ 3
I. Faktury elektroniczne – zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania na dzień przed nowelizacją (dodatkowo wzór porozumienia)
● co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?- cechy faktury elektronicznej
● akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
● sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
● bezpieczny podpis elektroniczny
● umowa w sprawie EDI
● pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
● forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur
● pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury

II. Zmiany dotyczące FAKTUR ELEKTRONICZNYCH - PRAWO CZY OBOWIĄZEK?
WIELKIE ZMIANY W FAKTUROWANIU I KORYGOWANIU - Krajowy System e-Faktur:
• Co to jest KSeF i jaką ma spełniać rolę,
• KSeF obowiązkowy czy dobrowolny – zasady funkcjonowania
• Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego do Krajowego Systemu e-Faktur
• Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
• Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
• Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
• Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
• Faktura ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania,
• Nowość – numeracja faktur w ministerialnym systemie KSeF,
• ZACHĘTA dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
• Preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
• Podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
• Określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
• Obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
• Kto ma dostęp do systemu - zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
• Korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

III. Zmiany wynikające ze SLIM VAT 2 dla FAKTUR ELEKTRONICZNYCH/ PAPIEROWYCH – analiza problemów

 

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcy

 

Luiza Pieprzyk 

Audytor podatkowy, trener, wykładowca

Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT   w Polsce i UE.

 

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.

WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

 

 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod