Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.05.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
350,- zł od osoby

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Data szkolenia: 23.05.2022r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 5 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

 

Zakres tematyczny:

1. Zasady pobytu cudzoziemców w Polsce, uwarunkowania ogólne, źródła informacji.

2. Co się zmienia w 2022 roku, omówienie najistotniejszych zmian, między innymi:
a) ułatwione przedłużanie pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
b) rozszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia
c) dłuższe terminy ważności oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
d) wprowadzenie krótszych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia
e) więcej czasu na zgłoszenie zatrudnienia cudzoziemca

3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
a) definicja cudzoziemca
b) zagadnienie uchodźcy
c) zagadnienia pobytu stałego i pobytu czasowego
d) przypadki związane z obywatelami Unii Europejskiej
e) przypadki szczególne, obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, innych krajów.
f) zasady postępowania z obywatelami Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

4. Zagadnienia problemowe pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii:
a) termin legalnego pobytu
b) przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce,
c) wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały,
d) termin opuszczenia Polski,
e) obowiązki informacyjne względem organów administracji.

5. Zagadnienia problemowe związane z pracą w Polsce
a) zakres wykonywanych prac bez zezwolenia,
b) zezwolenie na pracę,
c) zezwolenie na pracę sezonową
d) zawody wymagające wysokich kwalifikacji,

6. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii i skutki końca epidemii dla zatrudnienia cudzoziemców.:
a) legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
b) procedury legalizacji z uwzględnieniem podziału na obywatelstwo cudzoziemca
c) odmowa starosty, procedura postępowania związana z odmową.
d) przedłużanie zezwoleń
e) długość okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy,
f) zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy po skorzystaniu z przedłużenia ważności dokumentu,
g) legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców po odwołaniu epidemii
h) terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń,
i) przedłużenie związane z Covid-19
j) kontynuacja pracy u tego samego pracodawcy
k) zatrudnienie cudzoziemca przez innego pracodawcę
l) zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii,
m) Test rynku pracy, czym jest, do czego służy, procedura i wyłączenia

7. Przykłady zezwoleń na pracę, różne typy zezwoleń

8. Skutki prawne nielegalnego zatrudnienia

9. Czym jest nielegalne zatrudnienie?

10. Podmioty uprawnione do kontroli

11. Konsekwencje dla pracodawcy (karne, administracyjne)

12. Pytania i dyskusja.

 

Instrukcja dla uczestnika:

 1. Kliknij zielone pole „ZAPISZ SIĘ”, otrzymasz maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie
 2. Na 3-5 dni otrzymasz informację o potwierdzeniu realizacji szkolenia
 3. Dokonaj wpłaty (na wniosek uczestnika zostawiona wystawiona FV PRO-FORMA, która zostanie wysłana elektronicznie)
 4. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz link do pokoju webinarowego oraz dalsze instrukcje postępowania (w celu rejestracji na platformie clickmeeting co zajmuje dosłownie kilka sekund)
 5. Przed rozpoczęciem szkolenia otrzymasz materiały na maila w formie pdf)
 6. W dniu szkolenia od 8:30 odbywa się logowanie uczestników- po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
 2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

Wykładowca: Łukasz Pietruk- Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych, wieloletni Inspektor Ochrony Danych (wcześniej ABI), specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy, dokumentacji. Absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. Autor dwóch książek o tematyce prawnej i publikacji naukowych z kilku dziedzin prawa, w tym książki „Dlaczego nie należy bać się RODO?”. Ceniony, długoletni wykładowca stale współpracujący z SKwP, cieszący się uznaniem słuchaczy.

 Dane Kontaktowe:

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod