Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
poniedziałek/piątek
Opłata:
1190,- zł od osoby

Zastosowanie programu finansowo-księgowego Rewizor GT INSERT do prowadzenia księgowości

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchacza do wykorzystania na stanowisku pracy programu finansowo-księgowego Rewizor GT INSERT polegające m.in. na sporządzaniu dowodów księgowych do ewidencji, dokonywaniu zapisów w księgach rachunkowych z wykorzystaniem techniki komputerowej, dekretowaniu i ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w programie, definiowaniu i generowaniu sprawozdania finansowego oraz deklaracji skarbowych, prowadzeniu ewidencji VAT, środków trwałych i innych ewidencji pomocniczych,  jak również przygotowywaniu rozmaitych zestawień i sprawozdań oraz ich analizowanie.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie, a także wiedzę z zakresu księgowości na poziomie podstawowym oraz zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Treści kształcenia

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I Dokumentacja księgowa i jej dekretacja 4 h

Moduł II Obsługa programu finansowo-księgowego Rewizor GT 36 h

Metody prac

Sposób kształcenia to ćwiczenia praktyczne uzupełniane komentarzem prowadzącego.

Efekty nauczania osiągane będą poprzez praktyczne ćwiczenie umiejętności w wyżej wymienionym programie komputerowym.

W stosunku do słuchaczy zastosowana będzie indywidualizacja pracy polegająca na dostosowaniu, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości słuchacza (m.in. konsultacje indywidualne po zajęciach).

Dodatkową weryfikacją efektów kształcenia będzie ankieta ewaluacyjna, umożliwiająca słuchaczom samodzielne ustosunkowanie się do efektów kształcenia.

Opis efektów kształcenia

  1. Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy):

Po zakończonym kursie uczestnik:

W1 - definiuje pojęcia bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania finansowego.

  1. Nabycie umiejętności zawodowych:

W wyniku ukończenia kursu słuchacz:

U1 - przygotowuje dokumenty do księgowania w tym. dokonuje kontroli merytorycznej
i formalno- rachunkowej, kwalifikuje wydatki do odpowiedniej grupy kosztów,

U2 - prowadzi ewidencję księgową w księgach rachunkowych z wykorzystaniem techniki komputerowej,

U3 - sporządza, generuje deklaracje, sprawozdania i inne potrzebne zestawienia.

  1. Nabycie kompetencji społecznych

Obok wiedzy i umiejętności osoba po kursie:

K1 - sprawnie zarządza sobą i swoją pracą,

K2 - skutecznie komunikuje się z innymi,

K3 - przewiduje skutki i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania,
K4 - stale doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności zawodowe.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informacja o kadrze

Wykłady prowadzić będzie Pani Monika Potoczek- Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku "Finanse i bankowość". Ukończyła Studia Podyplomowe "Rachunkowość i Finanse" organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów ekonomicznych (rachunkowość, finanse, podstawy przedsiębiorczości). Trener-doradca współpracujący z SARR w zakresie kształcenia na kursach kadrowo-płacowych, kursach dla przedsiębiorców i innych związanych z rachunkowością i podatkami. Wieloletni wykładowca na kursach księgowości I oraz II stopnia, cieszący się uznaniem słuchaczy i członków SKwP.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około tydzień przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kursu na adres nowysacz@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001