Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
960,- zł od osoby

NAZWA KURSU "ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW COMARCH OPTIMA ORAZ PŁATNIK DO PROWADZENIA KADR I PŁAC"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu kadr i płac oraz przygotowanie do samodzielnej pracy w programie COMARCH OPTIMA oraz Płatnik. 
Czas trwania kursu wynosi 24 godziny lekcyjne - 6 spotkań.

Zajęcia z wykorzystaniem programu COMARCH OPTIMA

Miejsce Wykładów : Firma Alcam Systemy Komputerowe - ul Brodzińskiego 17  w Tarnow

 

HARMONOGRAM KURSU
DATA ZAJĘĆ GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA WYKŁADOWCA
08.10.2019                16.00                  19.15 EWA  PIETRUCHA
15.10.2019                16.00                  19.15 EWA PIETRUCHA
17.10.2019                 16.00                  19.15 EWA PIETRUCHA
22.10.2019                16.00                  19.15  EWA PIETRUCHA
24.10.2019                16.00                  19.15 EWA PIETRUCHA
29.10.2019                16.00                  19.15 EWA PIETRUCHA

 

DOKUMENTY DO KFS 

RIS

MSUES

Treści kształcenia:

1. Przygotowanie programu OPTIMA do pracy z firmą – konfiguracja oraz funkcje administracyjne - 4 godz.
a) ustawienia danych do deklaracji ZUS oraz PIT4R
b) ustawienia typów list płac
c) ustawienia dotyczące dodatków typu: premie, wyrównania, ekwiwalent, odprawa, itp.
d) ustawienia programu do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
e) konfiguracja kalendarzy
f) definiowanie typów nieobecności, limity nieobecności, progi urlopowe.
2. Zakładanie kartotek pracowniczych – 4 godz.
a) trzy kartoteki pracownicze dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, m.in. osoby zatrudnionej, która nie ukończyła 30 roku życia i została skierowana do pracy przez Urząd Pracy,
b) założenie kartotek dla umów zlecenia (3 umowy), m.in. studenta,
c) założenie kartoteki dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło,  
d) założenie kartoteki właściciela
e) przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS – pliki kedu
3. Importowanie do programu PŁATNIK wygenerowanych w programie OPTIMA dokumentów zgłoszeniowych – 2 godz.
a) import dokumentów ubezpieczeniowych – pliki kedu
b) weryfikacja kartotek
c) wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
4. Naliczanie wynagrodzeń - 6 godz.
a) wprowadzenie nieobecności – urlopy, chorobowe, 
b) naliczenie wynagrodzeń
c) wprowadzenie potrąceń, premii 
d) naliczenie podatku PIT4R, deklaracji ZUS – pliki kedu
e) eksport deklaracji ZUS do PŁATNIKA (pracownicy, właściciel)
5. Obsługa programu PŁATNIK – dokumenty rozliczeniowe – 4 godz
a) import dokumentów rozliczeniowych
b) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych ZUS – porównanie danych z dokumentu DRA w programie Płatnik z listami płac oraz wysyłka dokumentów
6. Ćwiczenie podsumowująco-utrwalające – 3 godz.
7. Wydruki kadrowo-płacowe OPTIMA, PŁATNIK – m.in. ewidencje czasu pracy, druki Z-3 -  1 godz.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie zaświadczenia wydanego na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

Informacje o kadrze: 

Ewa Pietrucha  - Absolwentka wydziału ekonomii na Uniwerytecie w Reszowie

KSIĘGOWA – KANCELARIA PODATKOWA FURMAN I MATERNIA SP Z O.O.

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@skwp.krakow.pl
biuro@skwp.krakow.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001