Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Królowej Jadwigi 17
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
17.05.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
340,- zł od osoby

Data szkolenia: 17.05.2022r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne CASA, Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na odpowiedzi na pytania dotyczące tematu  szkolenia

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

 

Zapewniamy komfortowe i bezpieczne  szkolenie  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • rozmieszczenie uczestników z zachowaniem bezpiecznej odległości ,
 • dezynfekcja zgodnie z surowymi standardami higieny,
 • noszenie maseczek przez obsługę szkolenia,
 • wymagane noszenie maseczki podczas rejestracji i przerw,
 • przerwy kawowe i posiłek (lunch) z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

 1. Obowiązujące zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania zasiłków:
  - opłacenie składki po terminie;
  - nowy okres zasiłkowy i zasady jego ustalania;
  - zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia;
  - nowe stawki procentowe w zasiłkach;
  - nowe zasady ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłku;
  - wpływ posiadania zadłużenia na prawo do zasiłku;
  - obowiązek posiadania konta PUE;
  - samodzielne generowanie dokumentów z ZUS;
  - nowe terminy wypłaty zasiłków;
  - zasady postępowania w okresie przejściowym.
 2. Świadczenia w związku z COVID-19:
  - zasiłek chorobowy dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie oraz izolacji, również podczas pobytu za granicą;
  - świadczenie rehabilitacyjne – wydłużenie prawa;
  - przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie etatu z uwagi na ustawę o COVID-19 (mnóstwo przykładów);
  - przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie etatu dla kobiet w ciąży oraz dla zasiłku macierzyńskiego – szczególne zasady (mnóstwo przykładów);
  - zasady pracy zdalnej w okresie odbywania kwarantanny i izolacji;
  - kwarantanna i izolacja, a sprawowanie opieki.
 1. Nowe możliwości w panelu Płatnika na PUE ZUS:
  - widok anulowanych zaświadczeń lekarskich;
  - zaświadczenia lekarskie za wcześniejszy okres - zamawianie danych archiwalnych;
  - zakładka dokumenty i wiadomości - informacja o pobranych zaświadczeniach lekarskich;
  - zakładka dokumenty i wiadomości (dokumenty wysłane i robocze) - informacja dla jakich pracowników został sporządzony wniosek o wypłatę zasiłku.
 2. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  - okres wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz okres wypłaty;
  - przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
  - kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
  - wysokość świadczeń chorobowych;
  - okres zasiłkowy i zasady jego liczenia;
  - zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji).
 3. Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:
  - wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA;
  - przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
  - obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek;
  - dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika;
  - dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;
  - przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik posiada profil płatnika oraz nie posiada profilu płatnika składek;
  - obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
  - zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 4. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:
  - za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;
  - za okres urlopu rodzicielskiego;
  - możliwość odroczenia urlopu;
  - wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu;
  - możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
  - przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
  - zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;
  - zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;
  - różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w  których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;
  - zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
  - zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
  - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego;
  - ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu;
  - ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego;
  - wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego;
  - dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku;
  - zasiłek za okres urlopu ojcowskiego;
 5. Zasiłki opiekuńcze na ogólnych zasadach:
  - prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość;
  - określanie kręgów rodzinnych niezbędnych do wyliczenia limitu zasiłku;
  - dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 6. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia:
  - okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;
  - definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;
  - składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;
  - wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;
  - zasady uzupełniania wynagrodzenia;
  - składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;
  - zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
  - składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;
  - umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
  - zaliczkowa wypłata składnika;
  - niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;
  - zmiana wymiaru czasu pracy;
  - minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku;
  - ponowne ustalanie podstawy wymiaru;
  - różnice w ustalaniu podstawy wymiaru dla osób obowiązkowo i dobrowolnie zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego;
  - podstawa wymiaru z ubezpieczenia wypadkowego;
  - potrącenia z wypłacanych zasiłków.
 7. Omawianie problemów uczestników szkolenia, napotkanych podczas pracy zawodowej.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykładowca: Wykład przeprowadzi wysokiej klasy specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z wieloletnią praktyką zawodową, znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik SKwP.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".


Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

close
Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod