Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.01.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia

1.Nadchodzące zmiany w przepisach kodeksu pracy regulujące wypłatę zasiłku macierzyńskiego:

nowy wymiar urlopu rodzicielskiego;

zmiany w wysokości zasiłku macierzyńskiego – nowe stawki procentowe;

zmiana w zasadach dzielenie urlopu rodzicielskiego na części;

dodatkowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica;

nowy sposób wnioskowania o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski;

zmiany w urlopie ojcowskim.

2.Obowiązujące zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania zasiłków z ubezpieczenia społecznego:

opłacenie składki po terminie;

nowy okres zasiłkowy i zasady jego ustalania;

zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia;

nowe stawki procentowe w zasiłkach;

nowe zasady ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłku;

wpływ posiadania zadłużenia na prawo do zasiłku;

obowiązek posiadania konta PUE;

samodzielne generowanie dokumentów z ZUS;

nowe terminy wypłaty zasiłków;

zasady postępowania w okresie przejściowym.

3.Nowe możliwości w panelu Płatnika na PUE ZUS:

widok anulowanych zaświadczeń lekarskich;

zaświadczenia lekarskie za wcześniejszy okres - zamawianie danych archiwalnych;

zakładka dokumenty i wiadomości - informacja o pobranych zaświadczeniach lekarskich;

zakładka dokumenty i wiadomości (dokumenty wysłane i robocze) - informacja dla jakich pracowników został sporządzony wniosek o wypłatę zasiłku.

4.Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

okres wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz okres wypłaty;

przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;

kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;

wysokość świadczeń chorobowych;

okres zasiłkowy i zasady jego liczenia;

zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji).

5.Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:

wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA;

przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;

obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek;

dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika;

dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;

przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik posiada profil płatnika oraz nie posiada profilu płatnika składek;

obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;

zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

6.Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:

za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;

za okres urlopu rodzicielskiego;

możliwość odroczenia urlopu;

wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu;

możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;

przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;

zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;

zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;

różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w  których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;

zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;

zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;

podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego;

ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu;

ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego;

wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego;

dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku;

zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.

7.Zasiłki opiekuńcze na ogólnych zasadach:

prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość;

określanie kręgów rodzinnych niezbędnych do wyliczenia limitu zasiłku;

dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

8.Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia:

okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;

definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;

składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;

wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;

zasady uzupełniania wynagrodzenia;

składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;

zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;

składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;

umowy zlecenia z własnym pracownikiem;

zaliczkowa wypłata składnika;

niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;

zmiana wymiaru czasu pracy;

minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku;

ponowne ustalanie podstawy wymiaru;

różnice w ustalaniu podstawy wymiaru dla osób obowiązkowo i dobrowolnie zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego;

podstawa wymiaru z ubezpieczenia wypadkowego;

potrącenia z wypłacanych zasiłków.

9.Omawianie problemów uczestników szkolenia, napotkanych podczas pracy zawodowej.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykład poprowadzi wysokiej klasy specjalista z zakresu zasiłków z ZUS  z wieloletnią praktyką zawodową. Znany i ceniony wykładowca, stale współpracujący ze Stowarzyszeniem Księgowych.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod