Miasto:
Olkusz
Miejsce:
Sala konferencyjna PSS Społem II piętro
u. K.K Wielkiego 12
Termin rozpoczęcia:
19.11.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby

Nie tylko księgowi, kadrowi ale także przedsiębiorcy powinni znać się na przepisach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, gdyż ZUS coraz częściej kwestionuje wypłaty świadczenia, a Ty jako przedsiębiorca możesz się przed tym skutecznie bronić .Chyba każdy z nas obawia się nadchodzących zmian. Bo nie tylko w sferze podatków ale także w obszarze ubezpieczeń społecznych sporo się zmienia. Dlatego zapraszamy na szkolenie 19 listopada 2021, 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki dot. zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zwolnień lekarskich e-ZLA, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego, podstawy wymiaru świadczeń.

Szkolenie dedykowane  jest  dla:
* pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych,
*osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS
*osoby, które świadomie chcą się poruszać po rynku pracy, znać swoje uprawnienia i obowiązki

Treści kształcenia

 1. Nadchodzące zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania zasiłków z ubezpieczenia społecznego:
 • opłacenie składki po terminie;
 • nowy okres zasiłkowy i zasady jego ustalania;
 • zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia;
 • nowe stawki procentowe w zasiłkach;
 • nowe zasady ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłku;
 • wpływ posiadania zadłużenia na prawo do zasiłku;
 • obowiązek posiadania konta PUE;
 • samodzielne generowanie dokumentów z ZUS;
 • nowe terminy wypłaty zasiłków;
 • zasady postępowania w okresie przejściowym.
  Świadczenia w związku z COVID-19:
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek chorobowy dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie oraz izolacji, również podczas pobytu za granicą;
 • świadczenie rehabilitacyjne – wydłużenie prawa;
 • przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie etatu z uwagi na ustawę o COVID-19 (mnóstwo przykładów);
 • przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie etatu dla kobiet w ciąży oraz dla zasiłku macierzyńskiego – szczególne zasady (mnóstwo przykładów);
 • zasady pracy zdalnej w okresie odbywania kwarantanny i izolacji;
 • kwarantanna i izolacja, a sprawowanie opieki.
 1. Nowe możliwości w panelu Płatnika na PUE ZUS:
 • widok anulowanych zaświadczeń lekarskich;
 • zaświadczenia lekarskie za wcześniejszy okres - zamawianie danych archiwalnych;
 • zakładka dokumenty i wiadomości - informacja o pobranych zaświadczeniach lekarskich;
 • zakładka dokumenty i wiadomości (dokumenty wysłane i robocze) - informacja dla jakich pracowników został sporządzony wniosek o wypłatę zasiłku.
 1. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
 • okres wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz okres wypłaty;
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
 • wysokość świadczeń chorobowych;
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia;
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji).
 1. Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:
 • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA;
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
 • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek;
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika;
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik posiada profil płatnika oraz nie posiada profilu płatnika składek;
 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 1. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:
 • za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;
 • za okres urlopu rodzicielskiego;
 • możliwość odroczenia urlopu;
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu;
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;
 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w  których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego;
 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu;
 • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego;
 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego;
 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku;
 • zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
 1. Zasiłki opiekuńcze na ogólnych zasadach:
 • prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość;
 • określanie kręgów rodzinnych niezbędnych do wyliczenia limitu zasiłku;
 • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia:
 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia;
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
 • zaliczkowa wypłata składnika;
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;
 • zmiana wymiaru czasu pracy;
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku;
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru;
 • różnice w ustalaniu podstawy wymiaru dla osób obowiązkowo i dobrowolnie zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego;
 • podstawa wymiaru z ubezpieczenia wypadkowego;
 • potrącenia z wypłacanych zasiłków.
 1. Omawianie problemów uczestników szkolenia, napotkanych podczas pracy zawodowej.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykład przeprowadzi wysokiej klasy specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z wieloletnią praktyką zawodową, znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik SKwP.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny

po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać po potwierdzeniu szkolenia przez organizatora najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia lub 7 dni po otrzymaniu faktury W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.Rachunek bankowy: Santander bank 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616

3.Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej najpóźnej 3 dni  przed szkoleniem na adres olkusz@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ZAPISZ SIĘ

 

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod