Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
31.08.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków

Szkolenie: "KSeF i elektroniczna faktura – zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur – jak przygotować się na wdrożenie Krajowego Systemu eFaktur i ustrzec się błędów"

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Cel szkolenia

 

Zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących fakturowania oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zostaną szczegółowo omówione zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur oraz pułapek czyhających w obrocie gospodarczym na wystawców i odbiorców faktur.

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

 

Treści kształcenia

 

 • Definicja faktury i podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania
 • Definicja legalna faktury, faktury elektronicznej i faktury ustrukturyzowanej.
 • Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury,
 • Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury,
 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur,
 • Faktury wystawiane na żądanie
 • Wystawianie faktur przy sprzedaży paragonowej
 • Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników,
 • Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze
 • Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT – nowe sankcje.
 • Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze -rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT
 • Faktura wystawiana w przypadku metody kasowej
 • Samofakturowanie
 • Faktury wystawiane w przypadku procedury VAT marży
 • Zasady wystawiania faktur VAT RR
 • Faktura w języku obcym.
 • Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w  walucie obcej,
 • Refakturowanie
 • Fakturowanie zaliczek
 1. definicja faktury zaliczkowej
 2. przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
 3. termin wystawienia faktury zaliczkowej
 4. faktury zaliczkowe w eksporcie
 5. faktura końcowa
 6. czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?
 • Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym
 1. obowiązkowe dane faktury zaliczkowej
 2. obowiązkowe dane faktury końcowej
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego a faktura
 • Faktura a obowiązek podatkowy
 • Faktury i noty korygujące – zasady wystawiania i ewidencjonowania.
 • Duplikaty
 • Faktury wystawione w sposób wadliwy, nierzetelny. Przesłanki anulowania faktury. Sankcje a „pusta” faktura.
 • Zasady przechowywania faktur.
 • Faktury elektroniczne. Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 • Kontrole biznesowe faktur – jakich dokumentów dotyczą. Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.
 • Krajowy System e-Faktur – wstępna ocena funkcjonowania
 1. faktura ustrukturyzowana a elektroniczna - różnice
 2. podstawowe zasady działania KSeF
 3. numer systemowy faktury a ustawa VAT
 4. proste zasady rozliczania faktur korygujących – uwaga na korekty zakupu
 5. preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
 6. faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
 7. określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 8. obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
 9. kto ma dostęp do systemu - zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF – osoby bez podpisu elektronicznego i profilu zaufanego – zasady weryfikacji
 10. przechowywanie dokumentów – czy 10 lat wystarczy
 11. korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji
 • 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT
 • Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT
 • 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze
 • Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT
 • Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2023 r. i proponowane zmiany:
 1. stawka 0% w przypadku autokorekty
 2. stawka 15% w przypadku kontroli skarbowej
 3. stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej
 4. stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego
 5. stawka 100% VAT – w przypadku „pustych faktur VAT”
 • Odpowiedzialność karno – skarbowa i karna za niewystawianie faktur lub wystawianie faktur nierzetelnych.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenieWarunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca: Dorota Łabuda – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe.

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001