Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
05.11.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur z uwzględnieniem obowiązkowego split payment i zmian 2019 – 2020. Nowe sankcje

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu: zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących fakturowania oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji podatkowej. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych).

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

 1. Definicja faktury i podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania
 2. Definicja legalna faktury i faktury elektronicznej
 3. Obowiązkowa zapłata za fakturę na wskazany rachunek bankowy – konsekwencje.
 4. Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury,
 5. Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury,
 6. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur,
 7. Faktury wystawiane na żądanie
 8. Wystawianie faktur przy sprzedaży paragonowej
 9. Faktura a rachunek. Czy istnieje obowiązek wystawiania rachunków do umów zleceń?
 10. Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników,
 11. Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze
 12. Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT – nowe sankcje.
 13. Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze, w tym omówienie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT
 14. Zasady wystawiania faktur przy obowiązkowym split payment od września 2019r.
 15. Skutki nieprawidłowego wystawienia faktury VAT przy obowiązkowym split payment
 16. Faktura wystawiana w przypadku metody kasowej
 17. Samofakturowanie
 18. Faktury wystawiane w przypadku procedury VAT marży
 19. Nowe zasady wystawiania faktur VAT RR
 20. Faktura w języku obcym.
 21. Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w  walucie obcej,
 22. Refakturowanie
 23. Fakturowanie zaliczek
  1. definicja faktury zaliczkowej
  2. przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
  3. termin wystawienia faktury zaliczkowej
  4. faktury zaliczkowe w eksporcie
  5. faktura końcowa
  6. czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?
  7. Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym
  8. obowiązkowe dane faktury zaliczkowej
  9. obowiązkowe dane faktury końcowej
 24. Prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 25. Faktury i noty korygujące – pytania i odpowiedzi,
 26. Duplikaty
 27. Faktury wystawione w sposób wadliwy, nierzetelny. Przesłanki anulowania faktury. Sankcje a „pusta” faktura.
 28. Zasady przechowywania faktur.
 29. Faktury elektroniczne. Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 30. Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.
 31. Nowe wymagania dotyczące ewidencji VAT, pliki JPK.
 32. Art. 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT
  1. Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT
  2. Art. 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze
  3. Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT
  4. Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2020r.:
   1. Stawka 0% w przypadku autokorekty
   1. Stawka 15% w przypadku kontroli skarbowej
   2. Stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej
   3. Stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego
   4. Stawka 100% VAT – w przypadku „pustych faktur VAT”
 1. Odpowiedzialność karno – skarbowa i karna za niewystawianie faktur lub wystawianie faktur nierzetelnych.
 2. Centralny Rejestr faktur VAT.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony  wykładowca.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001