Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
430,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków

Temat szkolenia: Zasady wystawiania faktur w 2024 roku oraz dokumentowanie transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

W ramach szkolenia słuchacze otrzymują:

 • materiały autorskie wykładowcy (przesłane mailem)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Szkolenie w formie online

Rozpoczęcie : 09:00

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/ 

Wymiar godzin: 8 godzin lekcyjnych

 

Treści kształcenia: 

 1. Weryfikacja danych kontrahenta przed dokonaniem sprzedaży lub zakupu
  („biała lista” – należyta staranność)

  1. weryfikacja dostawcy, odbiorcy,
  2. weryfikacja kontrahenta zagranicznego,
  3. należyta staranność – wytyczne MF
  4. płatności gotówkowe i przelewy -limity
  5. mechanizm podzielonej płatności (MPP)
  6. wartość transakcji a wartość faktury,
  7. odpowiedzialność solidarna,
 2. Faktura VAT – zasady fakturowania w 2024 roku
  1. zasady i terminy wystawiania faktur,
  2. elementy faktury,
  3. sytuacje w jakich dopuszcza się anulowanie faktury, korekta faktury do „zera”, faktura do paragonu,
  4. rodzaje faktur,
  5. procedura i dokumentacja potwierdzająca dokonanie korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania (wyjątki),
  6. korekty zwiększające wartość sprzedaży,
  7. faktury potwierdzające otrzymanie zaliczki, faktury rozliczeniowe,
  8. faktury „pro-forma”,
  9. faktury wadliwe, nierzetelne,
  10. „refakturowanie” nakładów, dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
  11. różnica pomiędzy refakturowaniem a zwrotem kosztów
  12. konsekwencje karne i karno-skarbowe za wystawianie wadliwych lub nierzetelnych faktur,
 3. KSeF - faktura ustrukturyzowana (fakultet)
  1. system KSeF,
  2. zasady wystawiania faktur w KSeF,
  3. pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
  4. uprawnienia do pracy w KSeF,
  5. sporządzenie, wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;
  6. wysyłka wsadowa i interaktywna,
  7. akceptacja odbiorcy e-faktur i faktur ustrukturyzowanych,
  8. faktury dla kontrahentów posiadających siedzibę za granicą,
  9. faktury konsumenckie,
  10. kursy walut a faktury ustrukturyzowane,
  11. postępowanie w przypadku awarii KSeF,
  12. oznaczanie numerem KSeF przelewów lub komunikatu przelewu przy płatności za fakturę ustrukturyzowaną,
 4. Kasy rejestrujące
  1. podmioty zobowiązane do rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas,
  2. zasady ich wprowadzania,
  3. ulga z tytułu nabycia kasy fiskalnej,
  4. przeglądy techniczne oraz sankcje za ich brak,
  5. ewidencja korekt do sprzedaży kasowej.
 5. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości,
  1. warunki jakie należy spełnić aby móc skorzystać z ulgi na złe długi,
  2. sposób uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania (warunki)
  5. pierwsze zasiedlenie – wyrok TSUE

6. Darowizna towarów, nieodpłatne świadczenie usług

  1. towary niskiej wartości,
  2. zakup towarów na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata, cukier, owoce..)
  3. nieodpłatne świadczenie usług,
  4. dokumentacja,

7. Dyskusja i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia

 

Metody kształcenia

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia) w terminie dwa dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia podając tytuł kursu na konto  Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcy

Dariusz Polakowski - specjalista z zakresu podatku od towarów i usług Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Izby Skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, oraz wykładowe. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001