Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.07.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
1500,- zł od osoby

Zarządzanie podatkami - II stopień- kurs on-line

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi podatków a także z zasadami ich funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatków lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zainteresowane poszerzeniem swoich kwalifikacji.

Czas trwania kursu to 64 godziny lekcyjne.

Planowane rozpoczęcie 23.07.2020 - planowane zakończenie 22.09.2020
Kurs prowadzony będzie w formie on-line za pośrednictwem platformy Clicmeetnig.

Zajęcia od  godz. 16:00, w soboty od 8.00  (w tym przerwa 15 min.)

Wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników szkolenia:

- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych - 20 godz.
  1. Podatnicy podatku dochodowego
  2. Wybrane zagadnienia z zakresu przychodów podatkowych:
  3. Wybrane zagadnienia z zakresu kosztów uzyskania przychodów.
  4. Skutki podatkowe restrukturyzacji spółek kapitałowych:
  5. Podatek od przychodów z budynków:
  6. Podatek u źródła:
  7. Ulga na działalność badawczo-rozwojową:
  8. Dochody z kwalifikowanej własności intelektualnej:
  9. Exit tax - podatek od niezrealizowanych zysków:
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  1.  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez rezydentów Polski za granicą i nierezydentów w Polsce – 10 godz.
  2. Pojęcie ograniczonego obowiązku podatkowego (przykłady).
  3. Pojęcie nieograniczonego obowiązku podatkowego (przykłady).
  4. Rezydencja podatkowa (przykłady).
  5. Certyfikat rezydencji.
  6. Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
  7. Opodatkowanie dochodów z pracy uzyskiwanych przez rezydentów polskich za granicą.
  8. Opodatkowanie dochodów z pracy uzyskiwanych przez nierezydentów na terytorium Polski.
  9. Obliczenia przysługujących diet podlegających odliczeniu od przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanych za granicą.
  10. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanych za granicą.
  11. Ustalenie dochodu do opodatkowania.
  12. Omówienie przypadków uzyskiwania przychodów ze stosunku pracy z zagranicy, które wiążą się z obowiązkiem poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek w Polsce.
  13. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanych w Polsce przez rezydentów innych krajów.
  14. Metody unikania podwójnego opodatkowania.
  15. Przykłady wyliczenia należnego podatku wg każdej metody unikania podwójnego opodatkowania.
  16. Zagraniczna podróż służbowa w aspekcie podatkowym.
  17. Zagadnienia związane z oddelegowaniem pracowników za granicę.
  18. Przychody z działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło) uzyskiwane przez nierezydentów na terytorium Polski.
  19. Zagadnienia związane z abolicją podatkową.
  20. Informacje i deklaracje podatkowe dotyczące przychodów zagranicznych.
  21. Zeznania roczne składane przez Polaków uzyskujących przychody za granicą i osoby zagraniczne w Polsce.
  22. Zasady dotyczące prawa do zastosowania abolicji podatkowej.
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej – 10 godz.
  1. Działalność gospodarcza.
  2. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstwa w spadku.
  3. Danina solidarnościowa.
  4. Podatek od przychodów z nieruchomości.
  5. Wybrane zagadnienia z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową.
  6. Wybrane zagadnienia z opodatkowania dochodów z najmu.
  7. Wybrane zagadnienia z opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
  8. Aktualne interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej i orzecznictwo sądów administracyjnych.
 4. Podatek od towarów i usług - 20 godz.
  1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
  2. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna - procedura uproszczona.
  3. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju.
  4. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.
  5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
  6. Miejsce świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów.
  7. Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług.
  8. Podstawa opodatkowania.
  9. Obowiązek podatkowy.
  10. Ulga na złe długi - wierzytelności nieściągalne.
  11. Podatek naliczony.
  12. Pojazdy samochodowe, a odliczenie VAT.
 5. Zagadnienia proceduralne oraz prawa i obowiązki kontrolowanych w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego- 4 godz.
  1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.
  2. Protokoły w toku kontroli, postępowania.
  3. Decyzje i odwołanie w sprawach kontroli z zakresu prawa podatkowego.
  4. Postanowienia i zażalenia w sprawach kontroli z zakresu prawa podatkowego.
  5. Czynności sprawdzające.
  6. Kontrole krzyżowe.
  7. Kontrola podatkowa.
  8. Kontrola celno-skarbowa.
  9. Postępowanie podatkowe.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo- seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi prowadzone w formie On-line, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie zdobycie kompetencji merytorycznych oraz nabycie umiejętności zawodowych z zakresu ukończonego kursu.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Kurs prowadzić będzie Pani Anna Kędzierska-Adamczyk  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: 
Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001