Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.08.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
1400,- zł od osoby

Zarządzanie podatkami- I stopień- kurs on-line

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi podatków a także z zasadami ich funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatków lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zainteresowane poszerzeniem swoich kwalifikacji.

Czas trwania kursu to 64 godziny lekcyjne.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Planowane rozpoczęcie 08.12.2020 - planowane zakończenie luty 2021
Kurs prowadzony będzie w formie on-line za pośrednictwem platformy Clicmeetnig.
Zajęcia od  godz. 16:00 do 19:15  (w tym przerwa 15 min.)

Treści kształcenia

1.Podatek dochodowy od osób prawnych - 20 godz.
Zagadnienia ogólne.
Przychody podlegające opodatkowaniu.
Koszty uzyskania przychodów.
Amortyzacja podatkowa.
Różnice kursowe.
Wybrane zagadnienia z zakresu kosztów podatkowych.
Skutki podatkowe umów leasingu.

2.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązki płatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 godz.
Opodatkowanie przychodów.
Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
Obowiązki płatników w zakresie poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
Koszty uzyskania przychodów.
Omówienie najczęściej występujących zwolnień, ulga podatkowa (PIT-2).
Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe.
Rozliczenie podatkowe pracownika oddelegowanego.
Podróże służbowe pracowników i osób niebędących pracownikami w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
Dochód jako przedmiot opodatkowania.
Rodzaje źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR, informacje podatkowe sporządzane przez płatników PIT-11.

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej - 10 godz.
Zagadnienia ogólne.
Zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.
Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem dochodowym, omówienie źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu.
Działalność gospodarcza, wybór formy opodatkowania.
Zasady ogólne - przychody i koszty uzyskania przychodów.
Ryczałt ewidencjonowany, zasady opodatkowania.
Karta podatkowa, zasady opodatkowania.
Opodatkowanie przychodów i dochodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz jako odrębne źródło przychodów.
Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości, zwolnienia przedmiotowe.

4. Podatek od towarów i usług - 20 godz.
Zasady ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług.
Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Podatnicy podatku od towarów i usług, rejestracja w podatku od towarów i usług.
Podstawowe zasady w zakresie ustalania podstawy opodatkowania.
Podstawowe zasady w zakresie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.
Podstawowe zasady w zakresie odliczania podatku naliczonego.
Podstawowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług w transakcjach na rzecz podmiotów, osób fizycznych będących podatnikami.
Podstawowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług w transakcjach na rzecz podmiotów, osób fizycznych nie będących podatnikami.
Podstawowe zasady ustalania miejsca dostawy towarów.
Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, kasy rejestrujące, deklaracje podatkowe.
Faktury. Terminy przechowywania dokumentów, kursy walut.
Mechanizm podzielonej płatności.
Mały podatnik - zasady rozliczenia.
Wybrane czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

5. Wybrane zagadnienia z ustawy Ordynacja podatkowa - 4 godz.
Organy podatkowe w sprawach z zakresu prawa podatkowego.
Powstawanie zobowiązania podatkowego.
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w związku z prowadzoną kontrolą.
Terminy (zasady liczenia).
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
Pełnomocnictwo w sprawach przed organami podatkowymi. Podpisywanie deklaracji.
Wykonanie decyzji organu podatkowego.
Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Korekta deklaracji.
Kary porządkowe.
Terminy w toku kontroli, postępowania.
Doręczenia w toku kontroli, postępowania.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo- seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi prowadzone w formie On-line, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie zdobycie kompetencji merytorycznych oraz nabycie umiejętności zawodowych z zakresu ukończonego kursu.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Zajęcia prowadzić będzie Pani Anna Kędzierska-Adamczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: 
Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001