Miasto:
Kraków
Miejsce:
Kraków
Termin rozpoczęcia:
20.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sobota
Opłata:
1500,- zł od osoby
Zapisz się

Kurs: Zarządzanie podatkami - I stopień.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi podatków a także z zasadami ich funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatków lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zainteresowane poszerzeniem swoich kwalifikacji.

Czas trwania kursu to 64 godziny lekcyjne.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym - 1 x w tygodniu w soboty, od godziny 8:00.

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności sytuacji epidemicznej oraz wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

Treści kształcenia

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych - 20 godz.
  1. Zagadnienia ogólne.
  2. Przychody podlegające opodatkowaniu.
  3. Koszty uzyskania przychodów.
  4. Amortyzacja podatkowa.
  5. Różnice kursowe.
  6. Wybrane zagadnienia z zakresu kosztów podatkowych.
  7. Skutki podatkowe umów leasingu.
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązki płatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 godz.
  1. Opodatkowanie przychodów.
  2. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
  3. Obowiązki płatników w zakresie poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
  4. Koszty uzyskania przychodów.
  5. Omówienie najczęściej występujących zwolnień, ulga podatkowa (PIT-2).
  6. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe.
  7. Rozliczenie podatkowe pracownika oddelegowanego.
  8. Podróże służbowe pracowników i osób niebędących pracownikami w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  9. Wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
  10. Dochód jako przedmiot opodatkowania.
  11. Rodzaje źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  12. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  13. Deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR, informacje podatkowe sporządzane przez płatników PIT-11.

  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej - 10 godz.

  1. Zagadnienia ogólne.
  2. Zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  3. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.
  4. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem dochodowym, omówienie źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu.
  5. Działalność gospodarcza, wybór formy opodatkowania.
  6. Zasady ogólne - przychody i koszty uzyskania przychodów.
  7. Ryczałt ewidencjonowany, zasady opodatkowania.
  8. Karta podatkowa, zasady opodatkowania.
  9. Opodatkowanie przychodów i dochodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz jako odrębne źródło przychodów.
  10. Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości, zwolnienia przedmiotowe.

  4. Podatek od towarów i usług - 20 godz.

  1. Zasady ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług.
  2. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  3. Podatnicy podatku od towarów i usług, rejestracja w podatku od towarów i usług.
  4. Podstawowe zasady w zakresie ustalania podstawy opodatkowania.
  5. Podstawowe zasady w zakresie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.
  6. Podstawowe zasady w zakresie odliczania podatku naliczonego.
  7. Podstawowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług w transakcjach na rzecz podmiotów, osób fizycznych będących podatnikami.
  8. Podstawowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług w transakcjach na rzecz podmiotów, osób fizycznych nie będących podatnikami.
  9. Podstawowe zasady ustalania miejsca dostawy towarów.
  10. Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, kasy rejestrujące, deklaracje podatkowe.
  11. Faktury. Terminy przechowywania dokumentów, kursy walut.
  12. Mechanizm podzielonej płatności.
  13. Mały podatnik - zasady rozliczenia.
  14. Wybrane czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

  5. Wybrane zagadnienia z ustawy Ordynacja podatkowa - 4 godz.

  1. Organy podatkowe w sprawach z zakresu prawa podatkowego.
  2. Powstawanie zobowiązania podatkowego.
  3. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
  4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w związku z prowadzoną kontrolą.
  5. Terminy (zasady liczenia).
  6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
  7. Pełnomocnictwo w sprawach przed organami podatkowymi. Podpisywanie deklaracji.
  8. Wykonanie decyzji organu podatkowego.
  9. Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
  10. Korekta deklaracji.
  11. Kary porządkowe.
  12. Terminy w toku kontroli, postępowania.
  13. Doręczenia w toku kontroli, postępowania.

  Metody pracy

  Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

  Efekty kształcenia

  Efektem kształcenia na kursie będzie zdobycie kompetencji merytorycznych oraz nabycie umiejętności zawodowych z zakresu ukończonego kursu.

  Warunki zaliczenia kursu

  Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

  Informacja o kadrze

  Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowe dane  dotyczące wykładowców  zawiera zakładka: Sylwetki zawodowe wykładowców.

  Zgłoszenia

  Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

  Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

  Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod