Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.06.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby
204,- zł Cena dla członków

Szkolenie:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Szkolenie online. 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Celem kursu jest omówienie oraz usystematyzowanie wiedzy odnośnie ZFŚS.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia: 

1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS.
- podstawy prawne

2. Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS

3. Odpis na ZFŚS.
- świadczenia urlopowe

4. Zapisy w regulaminie wynagradzania o ZFŚS.
- zapis o nietworzeniu regulaminu ZFŚS,
- zmiany regulaminu ZFŚS,
- rezygnacja z tworzenia ZFŚS.

5. Wydatkowanie środków z ZFŚS po likwidacji ZFSS

6. Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS.
- zmiany od 04.05.2019 r.,
- podstawa prawna przetwarzania danych w ramach ZFŚS,
- przetwarzanie danych dla potrzeb ZFŚS,
- przetwarzanie danych członków rodziny, - stanowisko UODO i stanowisko MRPiPS w sprawie przeglądów danych osobowych
dotyczących ZFŚS.

7. Obliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych.
- metody obliczenia liczby zatrudnionych,
- ustalenie liczby zatrudnionych po zmianie przepisów.

8. Korekta odpisu na ZFŚS.

9. Kryterium socjalne ustalane na potrzeby ZFŚS.
- świadczenie 500+ oraz umowa o dzieło

10. Ustalenie statusu emeryta.
- dofinansowanie dla emerytów i rencistów,
- dofinansowanie dla byłego pracownika – emeryta,
- roszczenia o nieodebrane świadczenia.

11. Wczasy pod gruszą - wczasy pod gruszą w równoległym zatrudnieniu

12. Świadczenia na przełomie roku z ZFŚS.

13. Inne świadczenia z ZFŚS. - przyznawanie świątecznych zapomóg ze środków ZFŚS,
- liczba zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego temu samemu pracownikowi , - wycieczka pracowników dofinansowana z ZFŚS, - karty przedpłacone zasilane ze środków ZFŚS a przychód pracownika, - dofinansowanie wycieczki a przychód pracowniczy, - dofinansowanie jesiennej zielonej szkoły dziecka pracownika, - niskooprocentowane pożyczki a pracowniczy przychód. 14. Dopłaty do wypoczynku w podatku dochodowym - zasady rozliczania pracowniczych dofinansowań, - dzieci i młodzież do lat 18, - obciążanie kosztów podatkowych pracodawcy, - pobór zaliczki do udzielonego dofinansowania, - zasady opodatkowania pracowniczych świadczeń pomocowych.

14. Zmiany w opodatkowaniu ZFŚS.
- tarcza antykryzysowa – przepisy regulujące zasady funkcjonowania ZFŚS,
- art. 52I ustawy antykryzysowej.

15. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS.
- opodatkowanie świadczeń emeryta,
- zwolnienie z podatku świadczenia byłego pracownika

16. Pracownicze świadczenia z ZFŚS w PIT – 11.

17. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS.
- zapomogi pieniężne,
- świadczenia ze środków obrotowych,
- zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego, - wartość świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego.- Składki od zimowego wypoczynku pracowników
- ZUS od dofinansowania przekazanego pracownikom

18. Egzekucja komornicza z ZFŚS.

19. Różne zagadnienia dotyczące świadczeń z ZFŚS
- przykłady

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Danuta Sowa - specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach dużych jednostek, dobra znajomość zagadnień ZUS, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych o/Katowice.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001