Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
220,- zł od osoby
200,- zł Cena dla członków

Szkolenie: Wdrożenie w Polsce unijnej Dyrektywy DAC-7, a sprzedaż przez internet.

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

Czas trwania kursu wynosi 4 godziny lekcyjne w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Treści kształcenia

 

1. Wprowadzenie do Dyrektywy DAC-7

 • Czym jest Dyrektywa DAC-7
 • Cel i zakres Dyrektywy
 • Wpływ na Polski system prawny

2. Wykrywanie nadużyć podatkowych w sprzedaży online

 • Metody wykrywania nadużyć podatkowych
 • Wykorzystanie technologii w analizie danych

3. Wdrożenie DAC-7 w Polsce

 • Proces wdrażania Dyrektywy w Polsce
 • Wykorzystanie DAC-7 w kontroli sprzedaży przez Internet
 • DAC-7 a cyfrowe platformy sprzedaży towarów i usług
 • Wpływ na przedsiębiorców i konsumentów
 • DAC-7 a RODO

4. Obowiązek raportowania

 • Kto raportuje a kto jest zwolniony
 • Co i o kim raportuje
 • Do kiedy raportuje
 • Komu raportuje
 • Odpowiedzialność za brak raportowania

5. Prawidłowe rozliczanie podatków podczas sprzedaży online

 • DAC-7 a usługi biura rachunkowego
 • Procedury rozliczania podatków ze sprzedaży online w Polsce, w UE i poza UE
 • Pakiet e-commerce

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 •  doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie. Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca: Patryk P. Smęda -Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej.  Doświadczony trener w zakresie prawa podatkowego m.in w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001