Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
7,8,9 sierpnia 2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
990,- zł od osoby
900,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Szkolenie on-line: Wakacyjna Akademia VAT

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Data szkolenia: 7, 8, 9 sierpnia 2024r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00,

Wymiar godzin: 18 godzin lekcyjnych

Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu

 Adresaci kursu: 

Kurs skierowany jest do studentów, przyszłych i obecnych pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej. Przeznaczony jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Korzyści dla słuchaczy:

Uczestnik kursu zdobędzie podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podatku od towarów i usług. Wskazane zostaną praktyczne sposoby rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów z rozliczaniem podatku VAT.  Ważnym atutem jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez praktyka.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 18 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej. W programie min. podstawowe pojęcia i definicje, podstawy prawne, zakres opodatkowania, zasady wystawiania faktur, dokumentacja, ewidencja dla celów podatkowych, split payment, odwrotne obciążenie, pliki JPK, sporządzenie deklaracji, procedury szczególne, praktyczne przykłady, obowiązki wobec urzędu skarbowego.

 

Zakres tematyczny:

Dzień pierwszy

 1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:
  a) źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,
  b) zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
  c) możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych w razie sprzeczności regulacji krajowych,
  d) rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.
 2. Podatek od towarów i usług w Polsce:
  a) źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
  b) indywidualne, ogólne interpretacje podatkowe oraz nowa instytucja objaśnień podatkowych,
  c) organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
  d) rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wykładni przepisów.
 3. Podatnik podatku VAT:
  a) pojęcie działalności gospodarczej,
  b) przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej,
  c) samoobliczanie podatku a podatnik VAT,
  d) zwolnienia podmiotowe
  e) zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT).
 4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
  a) zasada powszechności podatku VAT,
  b) czynności podlegające opodatkowaniu a czynności opodatkowane,
  c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie, autonomiczność prawa podatkowego.
 5. Rejestracja podmiotu na potrzeby podatku VAT:
  a) obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
  b) proces rejestracji (wymogi formalne oraz wizja lokalna organu podatkowego),
  c) przesłanki odmowy rejestracji na potrzeby podatku VAT,
  d) odpowiedzialność pełnomocnika za zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego,
  e) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
  f) nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
  g) biała lista podatników. – do czego służy i jak go stosować
  h) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w białej liście.
 6. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania: kiedy i w jakiej wysokości należy rozliczyć VAT od sprzedaży – czynności krajowe:
  a) zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
  b) data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
  c) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
  d) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  e) szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – budownictwo, media, najem, dzierżawa.
 7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  a) pojęcie WDT,
  b) przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
  c) przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
  d) transakcje nieodpłatne jako WDT,
  e) obowiązek podatkowy,
  f) zaliczki w WDT,
  g) podstawa opodatkowania w WDT,
  h) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
  i) nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.),,
 8. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  a) pojęcie WNT,
  b) towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
  c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
  d) obowiązek podatkowy,
  e) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  f) zaliczki w WNT,
  g) podstawa opodatkowania w WNT,
 9. Eksport towarów:
  a) pojęcie eksportu towarów,
  b) eksport bezpośredni i pośredni,
  c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
  d) dowody dokonania eksportu towarów,
  e) obowiązek podatkowy,
  f) zaliczki w eksporcie,
  g) podstawa opodatkowania.
 10. Import towarów:
  a) sposoby rozliczania importu towarów,
  b)podatnik w imporcie towarów,
  c) procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
  d) obowiązek podatkowy VAT,
  e) zasady ustalania podstawy opodatkowania.
 11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:
  a) stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 %),
  b) nowelizacja stawek VAT poprzez stworzenie nowej matrycy stawek i związane z tym ujednolicenie stawek VAT,
  c) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
  d) wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
  e) stawka 0% w przypadku transakcji krajowych i transgranicznych - warunki
 12. Odliczenie podatku naliczonego:
  a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
  b) źródła odliczenia, moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
  c) terminy odliczenia,
  d) odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
  e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

Dzień drugi

 1. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
  a) kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowego a odliczenie w VAT,
  b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
  c) faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
  d) odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur.
  e) błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
  f) ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (brak rejestracji).
 2. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
  a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
  b) ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
  c) zasady ustalania współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim.
 3. Korekta podatku naliczonego:
  a) korekta roczna,
  b) korekta 5- i 10-letnia,
  c) zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty,
 4. Ulga na złe długi:
  a) pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
  b) warunki skorzystania z ulgi,
  c) modyfikacja zasad stosowania ulgi na złe długi na gruncie VAT i wyroku TSUE
  d) ujęcie ulgi w JPK_V7
  e) zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę.
 5. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur:
  a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą,
  b) przypadki, gdy wystawienie faktury nie jest konieczne,
  c) przypadki wystawiania faktur na żądanie,
  d) przypadki, w których fakturę wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
  e)elementy obowiązkowe faktury
  f) elementy obowiązkowe faktury dla niektórych rodzajów transakcji
  g) poprawna treść faktury – związek z dowodami materialnym,
  h) terminy wystawienia faktury,
  i) obowiązek podatkowy a faktura (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
  j) wystawienie faktury przed dokonaniem sprzedaży,
  k) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur,
  l) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
  m) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
  n) pojęcie pustej faktury,
  o) faktury czy dokumenty wewnętrzne?
  p) faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
  q)faktura wystawiana do paragonu z kasy rejestrującej
  r)kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.
  s) anulowanie faktury,
  t) kontrole biznesowe przy fakturach – co to jest?

6.Zasady wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej – Krajowy System e faktur
a) faktura ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania,
b) nowość – numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
c) zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
d) preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
e) podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
f) określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
g) obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
h) kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
f) korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

10.Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
c) termin wystawienia faktur korygujących,
d) uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych,
e) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
f) korekty in plus i in minus,
g) korekty bieżące i wsteczne,
h) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.

 1. Zasady wystawiania not korygujących:
  a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
  b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
  c) sposób wystawienia noty korygującej,
  d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.
 2. Zasady przechowywania faktur:
  a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
  b) sposób przechowywania faktur,
  c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.
 3. Refakturowanie:
  a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
  b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
  c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
  d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,

 

Dzień trzeci

 1. Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT:
  a) na czym polega split payment?
  b) kto musi mieć rachunek VAT (wprowadzenie od 1 września 2019 roku obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego kwalifikowanego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment),
  c) w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT (
  d) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
  e) korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
  f) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
  g) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji
  h) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment ( załącznik nr 15 do ustawy VAT),
  i) jednorazowa wartość transakcji 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
  j) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
  k) split payment a odpowiedzialność solidarna,
  l) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
  ł) nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
  m) wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
  n) split payment a transakcje w walucie obcej,
  o) split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami
  p) split payment a płynność finansowa.
 2. Ewidencja VAT:
  a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
  b) jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
  c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
  d) ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
  e) ewidencja VAT a deklaracja VAT (zasada spójności, praktyka organów podatkowych),
  f) nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r. (połączenie ewidencji z deklaracją VAT)
  g) wprowadzenie kary pieniężnej za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
 3. Rodzaje, formy i termin składania deklaracji VAT:
  a) okresy rozliczeniowe w podatku VAT (ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych),
  b) rodzaje i forma składanych deklaracji VAT,
  c) metoda kasowa w rozliczeniu VAT.
  d) płatność podatku
  e) jak skorygować deklarację VAT.
 4. Kasy fiskalne, kasy on line.– rewolucyjne zmiany dla podatników:
  a) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online,
  b) nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
  c) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
  d) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
  e) nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne,
  f) obowiązek przeszkolenia pracowników z zasad prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych,
  g) zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT,
  h) Centralne Repozytorium Kas,
  j) przegląd techniczny kasy fiskalnej
  k) grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.
 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
  a) okoliczności zastosowania sankcji 15%,20%, 30% i 100%
  b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
  c) sankcje a ulga na złe długi,
 6. Likwidacja firmy. Rozliczenie VAT przy zakończeniu działalności.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach kursu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).

4. Rezygnację (najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

Prowadzący – Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001