Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
9,12,16,18 lipca 2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
1320,- zł od osoby
1200,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Szkolenie "Wakacyjna akademia rachunkowości podatkowej - intensywne 4-dniowe szkolenie "


Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Data szkolenia: 9,12,16 i 18 lipca 2024 (4 spotkania po 6h lekcyjnych)

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Wymiar godzin: 24 godziny lekcyjne

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Adresaci: główni księgowi, pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom zasad prowadzenia rachunkowości podatkowej i różnic w stosunku do rachunkowości bilansowej –w zakresie rozliczeń podatku CIT, PIT, VAT w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jak i książkę przychodów i rozchodów

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 12 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

 

Zakres tematyczny:

Dzień I

1.Prawo bilansowe a prawo podatkowe

1. Charakterystyka rachunkowości i prawa bilansowego
2. Charakterystyka podatku oraz prawa podatkowego
3. Zasady prawa bilansowego a prawo podatkowe

 1. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego

  1. Definicja, zakres i moment powstania przychodów
  1.1. Ujęcie bilansowe
  1.2. Ujęcie podatkowe
  1.2.1. Przychody z zysków kapitałowych
  1.2.2. Przychody niezaliczane do zysków kapitałowych
  1.2.3. Analiza wybranych pozycji przychodów
  1.2.4. Data powstania przychodów
  1.2.5. Korekta wysokości przychodów
  1.2.6. Wyłączenia z przychodów

 2. Definicja, zakres i moment powstania kosztów
  1.1. Ujęcie bilansowe
  2. Ujęcie podatkowe
  2.1. Pojęcie i podział kosztów uzyskania przychodów
  2.2. Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów
  2.3. Wybrane pozycje kosztów nieuznawanych podatkowo
  2.3.1. Wydatki na nabycie i powiększenie wartości aktywów trwałych
  2.3.2. Koszty o charakterze sankcyjnym
  2.3.3. Koszty w sferze rozrachunków
  2.3.4. Pozostałe pozycje kosztów nieuznawanych podatkowo

Dzień II

Wynik rachunkowy a wynik podatkowy

 1. Ustalanie wyniku podatkowego (dochodu)
  1.1. Wyłączenia
  1.1.1. Przychody niepodlegające opodatkowaniu lub wolne od podatku
  1.1.2. Przychody opodatkowane ryczałtowo
  1.1.3. Koszty uzyskania przychodów związane z wyłączonymi przychodami
  1.1.4. Straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych
  1.1.5. Dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej
  1.1.6. Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
  1.1.7. Dochody z niezrealizowanych zysków
  2. Odliczenie strat podatkowych
  3. Odliczenie darowizn
  4. Ulga na złe długi
  5. Odliczenia od podatku należnego
 2. Różnice pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym dla celów sporządzenia zeznania podatkowego
  1.1. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach
  1.2. Różnice trwałe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
  1.2.1. Różnice trwałe w przychodach
  1.2.1.1. Różnice dodatnie
  1.2.1.2. Różnice ujemne
  1.2.2. Różnice trwałe w kosztach
  1.2.2.1. Różnice dodatnie
  1.2.2.2. Różnice ujemne
  1.3. Różnice okresowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
  1.3.1. Różnice okresowe w przychodach
  1.3.1.1. Różnice dodatnie
  1.3.1.2. Różnice ujemne
  1.3.2. Różnice okresowe w kosztach
  1.3.2.1. Różnice dodatnie
  1.3.2.2. Różnice ujemne
  1.4. Ewidencja w księgach rachunkowych różnic trwałych i przejściowych oraz ich rozliczanie w czasie
  1.4.1. Od wyniku brutto do podstawy opodatkowania
  1.4.2. Różnice trwałe w księgach rachunkowych

Dzień III

 1. Podatek należny na podstawie zeznania CIT-8

  1. Pobór podatku
  1.1. Obowiązki ewidencyjne
  1.2. Wpłata zaliczek
  1.2.1. Zaliczki miesięczne
  1.2.2. Zaliczki kwartalne
  1.3. Uproszczona forma uiszczania zaliczek
  1.4. Kredyt podatkowy dla małych przedsiębiorców
  1.5. Zeznanie roczne (CIT-8)
 2. Układ zeznania rocznego CIT-8
  1.1. Ogólna struktura informacji w zeznaniu rocznym CIT
  1.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji zawartych w CIT-8 za 2019 r.
  1.3. Przykład rozliczenia podatkowego
 3. Odroczony podatek dochodowy
  1.1. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów
  1.2. Wartość bilansowa i wartość podatkowa pasywów
  1.3. Strata podatkowa jako element ustalania odroczonego podatku dochodowego
  1.4 Etapy ustalania i rozliczania odroczonego podatku dochodowego
  1.5 Ewidencja odroczonego podatku dochodowego
  1.6 Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym

Dzień IV

 1. Budowa i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  1.1. Ewidencje ustalające dochód: PKPiR
  1.2. Podmioty prowadzące PKPiR
  1.3. Obligatoryjny wzór PKPiR
  1.4. PKPiR: część opisowa, część przychodowa
  1.5. Część kosztowa PKPiR, metody ewidencji kosztów
  1.6. Metody ewidencji, wyjątki, część informacyjna
  1.7. Zapisy w PKPiR
  1.8. Organizacja prowadzenia PKPiR
 2. Dodatkowe ewidencje przy prowadzeniu PKPiR

1.1. Ewidencja środków trwałych
1.2. Amortyzacja i inne zapisy
1.3. Ewidencja – wartości niematerialne i prawne
1.4. Ewidencja wyposażenia
1.5. Ewidencje na potrzeby podatku VAT

3. Ustalanie dochodu (straty podatkowej) za pomocą PKPiR

1.1. Spis z natury przy PKPiR
1.2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodu
1.3. Ustalanie przychodu
1.4. Ustalanie dochodu (straty podatkowej)

4.Podatek dochodowy w firmach rozliczających się na KPIR

1.1 skala podatkowa a podatek liniowy

1.2 kiedy opłaca się wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym

1.3 zmiana formy opodatkowania

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
 2. Rezygnację (najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.

W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

 Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001