Miasto:
Tarnów
Miejsce:
ul. Kopernika 8/ 2
33-100 Tarnów
Termin rozpoczęcia:
29.01.2020
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby
Zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych i 1 godzina na inywidylane kosultacje z uczestnikami  zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Miejsce szkolenia : Siedziba Stowarzyszenie Księgowch ul Kopernika 8/2

Program szkolenia

 

 • Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%),
 • Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).
 • Wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania transakcji łańcuchowych (co oznacza sformułowanie „podmiot organizujący wysyłkę lub transport”),
 • Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, procedura uproszczona (zasady opodatkowania, dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki sprawozdawcze),
 • Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie opodatkowania dostaw towarów do magazynów typu call – off stock (magazyny konsygnacyjne),
 • Zasady potrącania VAT – u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem,
 • Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania itp.),
 • Import usług i nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego – warunki do potrącenia podatku naliczonego,
 • Zasady określania miejsca wykonania czynności przy świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym,
 • Zasady rozliczania usług transportowych i spedycyjnych w obrocie międzynarodowym,
 • Zagraniczne podróże służbowe, usługi niematerialne, reklama, marketing, licencje, prawa autorskie, usługi doradcze i zarządcze, najem, dzierżawa, pośrednictwo, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe itp. – zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym,
 • Import usług związanych z WNT i importem towarów – zasady stosowania stawki 0%,
 • Szczególne przypadki stosowania stawki 0% (np. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, usługi transportu międzynarodowego itp.),
 • Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP (moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie itp.),
 • Nabycie towarów w Polsce od podmiotów zagranicznych, zasady rozliczeń, dokumentowanie,
 • Określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut,
 • Terminy do rozliczania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
 • Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT i eksporcie towarów,
 • Zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów,
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie własnych towarów,
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, niedobory, korekty, kursy walut, itp.),
 • Zasady potrącenia VAT – u naliczonego przy WNT,
 • Przypadki, kiedy nie rozlicza się WNT, mimo, że nastąpił przywóz towarów z innego kraju Unii Europejskiej,
 • Przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich – zasady opodatkowania,
 • Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie, w drodze darowizny itp. – zasady opodatkowania,
 • Straty w środkach trwałych i obrotowych nabytych w drodze WNT lub importu towarów – zasady rozliczeń podatkowych,
 • Zwroty reklamacyjne towarów z importu lub WNT - zasady rozliczeń podatkowych,
 • Zasady składania deklaracji oraz informacji podsumowujących przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów oraz w przypadku świadczenia usług dla podmiotów zagranicznych,
 • Szczególne procedury podatkowe w obrocie międzynarodowym: sprzedaż wysyłkowa, nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego itp.
 • Zasady rozliczania importu towarów z krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady potrącania podatku naliczonego itp.),
 • Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z importem towarów (niedobory, zaniżona wartość celna, zaniżona stawka podatku VAT, zawyżona kwota podatku VAT, powrotny przywóz towarów, zwolnienia itp.),
 • Wprowadzenie, od 1 kwietnia 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 • Zasady rozliczania eksportu towarów do krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.),
 • Zasady dokumentowania eksportu i importu towarów,
 • Terminy i zasady potrącania podatku naliczonego,
 • Przypadki, w których podatnik nie może pomniejszyć podatku należnego o podatek naliczony,
 • Pozostałe zagadnienia,
 • Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 

 

Informacja o wykładowcy

Tomasz Wojewoda

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszkolił ponad 60.000 osób z zakresu prawa podatkowego.

Od 1996 r. współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, „UNIA - PRESS’ - opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego i cztery publikacje książkowe „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”, „Koszty w podatkach dochodowych”, „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”, „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@skwp.krakow.pl
biuro@skwp.krakow.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001