Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
25.11.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Szkolenie: "VAT dla początkujących"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Szkolenie skierowane jest do osób, które zaczynają swoją pracę z podatkiem VAT, które z podatkiem tym nie miały doczynienia lub miały niewielki kontakt. Na szkoleniu wskazane zostaną podstawowe zagadnienia, które pozwolą słuchaczom na zaznajomienie się z ogólnymi zagadnieniami w podatku VAT.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:

1. Czynności podlegające opodatkowaniu
 - katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
 • dostawa towarów,
 • świadczenie usług,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
 • import usług,
 - zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł .
2. Obowiązek podatkowy:
 - terminy powstania obowiązku podatkowego,
 - rozliczenie na zasadzie kasowej,
 - rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia.
3. Podatek naliczony:
 - podstawowe zasady odliczania podatku VAT,
 - sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego,
 - dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT,
 - zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT,
 - terminy odliczenia podatku.
4. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em:
 - podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury,
 - terminy wystawiania faktur,
 - zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej.
5. Korygowanie transakcji objętych VAT:
 - faktury i noty korygujące,
 - anulowanie faktury.
6. Podstawowe deklaracje podatkowe w VAT:
 - deklaracja VAT i VAT-7K terminy składania,
 - informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27,
 - terminy raportowania ewidencji podatkowej w formie pliku JPK.
7 . Pytania Uczestników szkolenia.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Grzegorz Tomala -  absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, autor zeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, oraz podatku VAT.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@skwp.krakow.pl
biuro@skwp.krakow.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001