Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.06.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
240,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 23 czerwca 2020 r. (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie.

 

Wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników szkolenia:

 

- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: SKwP Chrzanów, ONLINE
Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Korzyści dla uczestników

 

• Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce terminów płatności – zasad ich ustalania, wykazywania, skutków prawnych i podatkowych naruszenia.
• Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym w podatku dochodowym CIT, PIT.
• Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF.
• Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności.
Profil uczestnika
• Pracownicy działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu,
• Pracownicy marketingu, działów handlowych, ustalający warunki handlowe transakcji.
• Wyższa kadra zarządzająca oraz kierownicy odpowiedzialni za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków;
• Osoby wykonujący przelewy, ustalający warunki transakcji

 

Treść kształcenia

 

1. Nowe uregulowania dotyczące zasad zapłat za transakcje gospodarcze:
• Uzasadnienie wprowadzenia ustawy zmieniającej;
• pojęcie transakcji handlowej w ustawie – kiedy obowiązuje ustawa;
• pojęcie podmiotu publicznego, podmiotu gospodarczego;
• pojęcie dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcy;
• NOWE oświadczenie składane przez dużego przedsiębiorcę;
• oświadczenie składane przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę;
• wzrost rekompensaty z 40 EUR do nawet 100 EUR.

2. Sankcje podatkowe wyłączanie z przychodów i kosztów podatkowych
• Brak zapłaty po 90 dniach o upływu terminu zapłaty skutki podatkowe;
• Wyłączanie z przychodów podatkowych i kosztów po zakończeniu roku – sposób rozliczeń;
• Wyłączanie w trakcie roku – zasada odnośnie przychodów i kosztów;
• Późniejsza zapłata a dokonywanie korekt podatkowych;
• Wykazywanie wyłączeń z przychodów i kosztów;
• Uregulowania ustawy a tzw. ulga na złe długi w podatku VAT;
• Problemy praktyczne związane z zasadami rozliczeń.

3. NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE - raportowanie terminów zapłat przez podmioty gospodarcze:
• NOWE sprawozdanie podpisywane przez cały Zarząd i składane do 31 stycznia po zakończeniu roku do US;
• Wykazywanie otrzymywanych terminów zapłat: 30 dni, 60 dni, 90 dni, 120 dni oraz wierzytelności nie zapłaconych;
• Wykazywanie udzielanych terminów zapłat z podziałem na poszczególne okresy;
• Przedstawianie niezapłaconych w terminie należności przez nas i naszych dłużników;
• Skutki nie złożenia sprawozdania.

4. NOWY czyn nieuczciwej konkurencji oraz postępowanie karne w przypadku opóźnień w zapłacie:
• Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji;
• Postępowanie karne – zasady, tryb;
• Kary przewidziane ustawą;
• Ponowne karanie w przypadku „recydywy”

5. Terminy zapłat 30 dni jako termin podstawowy wynikający z ustawy:
• termin 30 dni jako termin wynikający z faktury – podstawowa zasada;
• zasady liczenia terminu płatności zawarte w ustawie;
• otrzymanie a wystawienie faktury – znaczenie praktyczne uregulowań;
• ustawa a uregulowania umowne pomiędzy kontrahentami;
• pojęcie zapłaty według ustawy;
• skutki prawne braku zapłaty w przewidzianym terminie;
• termin 30-dniowy jako obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe.

6. Termin 60 dni - maksymalny termin zapłat:
• termin 60 – dniowy;
• konieczność powołania się na brak rażącego pokrzywdzenia wierzyciela – omówienie pojęć na wydłużenie terminu zapłaty;
• termin liczony od otrzymania faktury;
• termin płatności od wystawienia faktury a zasady zawarte w ustawie;
• zasady umowne a zasady zawarte w ustawie – problemy praktyczne.

7. Terminy płatności dla podmiotów publicznych:
• zasady ustalania terminów zapłat;
• termin 30-dniowy – kiedy?
• termin 60 – dniowy jako wyjątek od zasady;
• zasady płatności przy podmiotach leczniczych.

8. Skutki braku zapłaty w wyznaczonych terminach:
• uregulowania umowne sprzeczne z ustawą są nieważne;
• konieczność zbadania towaru a terminy płatności;
• zapłaty częściowe a terminy płatności;
• sankcje przewidziane w ustawie;
• naliczanie odsetek ustawowych;
• SANKCJA KARNA;
• zasady wyliczania rekompensaty;
• przeliczanie rekompensaty na złote polskie.

9. Problemy praktyczne i podatkowe związane ze stosowaniem uregulowań:
• dłuższe terminy wynikające z umów, np. 90 dni a uregulowania ustawowe;
• konieczność naliczania odsetek za opóźnienie i za zwłokę;
• obowiązek naliczania rekompensaty – czy zawsze?
• częściowa zapłata;
• ustalanie przychodu podatkowe z tytułu odsetek za zwłokę;
• przychód podatkowy od rekompensaty – kiedy?
• odsetki ustawowe i rekompensata a koszty podatkowe;
• wartość początkowa od niespłaconego środka trwałego.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
Alior Bank S.A. O/ Chrzanów 92 2490 0005 0000 4530 5549 4842; tytułem: nazwa szkolenia

Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca - Joanna Patyk - Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod