Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
385,- zł od osoby

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Przyjmujemy zgłoszenia do 12-12-2023 

Umowy cywilnoprawne od dłuższego czasu są weryfikowane przez kontrole PIP i ZUS, stąd ważna dla pracodawców jest znajomość aktualnego orzecznictwa co do ustalania istnienia stosunku pracy i tendencji związanych z dopuszczaniem rozluźnienia podporządkowania w ramach stosunku pracy (tzw. podporządkowanie autonomiczne) oraz podejście ZUS, jeśli chodzi o wyłączone z obowiązku ubezpieczeń umowy o dzieło. Szkolenie dopełni problematyka ozusowania i opodatkowania umów zlecenia; aby nie narazić się na kary

Cel szkolenia, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), zawieranych z osobami w różnym wieku i różnej sytuacji zawodowej. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce kadrowo-płacowej.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych , osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz inne osoby zainteresowane tematyką

Treści kształcenia 

 1. Umowa zlecenia, umowa o dzieło – ogólne zasady.
 2. Swoboda kształtowania treści umów cywilnoprawnych.
 3. Minimalna stawka wynagrodzenia z umowy zlecenia.
 4. Ogólne zasady dotyczące podlegania i zgłaszania do ubezpieczeń.
 5. Umowa cywilnoprawna wykonywana przez ucznia lub studenta.
 6. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą.
 7. Umowy cywilnoprawne z obcym pracownikiem.
 8. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych.
 9. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 10. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.
 11. Ustalenie składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy.
 12. Ustalenie składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 13. Zasady poboru podatku dochodowego od umów cywilnych.
 14. Ćwiczenia – naliczanie umów cywilnoprawnych
 15. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przypadku umów cywilnoprawnych.
 16. Kontrakty menedżerskie- zasady oskładkowania i opodatkowania.
 17. Rada Nadzorcza – zasady oskładkowania i opodatkowania.
 18. Odroczony podatek
 19. Pytania uczestników

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki płatności i rezygnacji:

1.Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać po potwierdzeniu przez organizatora szkolenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia lub 7 dni po otrzymaniu faktury ( przesłać oświadczenie ) W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia. Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616

3.Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4.W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o wykładowcy

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! olkusz@skwp.krakow.pl  tel 530-684-181

 Uwaga !!! Oferta najbliższych wszystkich szkoleń oraz terminów do wglądu na Naszej stronie https://skwp.krakow.pl/oddzial/olkusz/

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001