Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
20.11.2019
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby

Trochę rewolucji, trochę ewolucji - zmiany w podatku VAT 2019 – 2020  

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Zmiany w podatku VAT od roku 2019:

 • opodatkowanie bonów,
 • zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” wraz z przedstawieniem analogicznych rozwiązań w podatkach dochodowych (od 2020 r.) 
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. 

2. Zmiany od dnia 1 maja 2019 r. - kasy rejestrujące: 

 • kasy on-line – większość nowych przepisów już od 1 maja 2019 r. 
 • zasady używania „starych” kas rejestrujących, 
 • obowiązkowe wprowadzenie kas on-line, stopniowo od dnia 01 stycznia 2020 r., 
 • rozporządzenia wykonawcze obowiązujące od dnia 1maja 2019 r. (nowe obowiązki dla wszystkich podatników); 

3. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.

4. Nowy wykaz podatników VAT na stronie MF – biała księga podatników: 

 • wyszukiwarka podatników VAT od 1 września 2019 r. – biała księga podatników
 • obowiązek posługiwania się rachunkiem rozliczeniowym zgłoszonym w US (pod rygorem określonych sankcji w VAT i podatkach dochodowych) oraz – od 01 stycznia 2020 r. 

5. Dalsze zmiany od dnia 1 września 2019 r. 

 • poprawienie definicji pierwszego zasiedlenia, 
 • stosowanie zwolnień przy sprzedaży komorniczej, 
 • zmiany w wykreślaniu podatników VAT czynnych,
 • ograniczenie zwolnień podmiotowych VAT,  
 • zmiany w zakresie faktur VAT-RR

6. Obowiązkowa podzielona płatność - od dnia 1 listopada 2019 r.

 • likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,  
 • załącznik nr 15 – lista towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością, 
 • pozostałe warunki wystąpienia obowiązkowej podzielonej płatności, 
 • zasady dokonywania zapłaty podzieloną płatnością, 
 • obowiązki sprzedawcy, m.in. dopisek na fakturze,
 • obowiązki nabywcy, 
 • sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za naruszenie przepisów, 
 • zmiany w dysponowaniu środkami na rachunku VAT, 
 • odpowiedzialność podatkowa nabywcy na nowych zasadach, 
 • skutki obowiązkowej podzielonej płatności w podatkach dochodowych – od dnia 1 stycznia 2020 r., 

7. Zmiana stawki VAT na niektóre towary i usługi – od dnia 1 listopada 2019 r. 

8. Kolejne planowane zmiany w roku 2020: 

 • jeden numer konta do rozliczeń z fiskusem,
 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych,
 • zastąpienie klasyfikacji PKWiU kodami CN i przesunięcia w zakresie stawek VAT, 
 • wiążąca informacja stawkowa (WIS),
 • niższa stawka VAT na wydawnictwa elektroniczne, 
 • procedura magazynu call-off stock, 
 • uproszczenia w rozliczaniu transakcji łańcuchowych, 
 • nowe warunki zastosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych towarów,
 • stopniowa likwidacja odrębnych deklaracji VAT-7,
 • nowe wymagania dotyczące ewidencji VAT.

9. Centralny Rejestr Faktur – nowe obowiązki raportowania, w tym dla samorządów.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony  wykładowca.

Zapisy na szkolenie:

  Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.   

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001