Miasto:
Wadowice
Miejsce:
WCK w Wadowicach, ul. Teatralna 1
Termin rozpoczęcia:
Zmiana terminu
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie: "Transakcje zagraniczne - zmiany warunków i sposobu opodatkowania od 1 kwietnia 2020 r."

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych jego tematyką. Słuchaczami mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Szkolenie składa się z części merytorycznej oraz czasu na konsultacje.

MIEJSCE SZKOLENIA: WCK w Wadowicach, ul. Teatralna 1

DATA: 31.03.2020, godz. 8.30-14.30

CENA: 320 zł/os (cena promocyjna przy zapisie więcej niż 2 osób z jednej firmy - 300 zł/os)

 

Program szkolenia:

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - nowe warunki dla opodatkowania według stawki podatku 0%.
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - domniemanie wywozu towarów, a stawka podatku 0%.
 3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - warunki dokumentacyjne, przy obaleniu przez organ podatkowy domniemania wywozu towarów, a stawka podatku 0%.
 4. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zmiany.
 5. Nowe warunki dla opodatkowania przemieszczenia towarów do magazynu typu call off Stock w transakcjach unijnych.
 6. Procedura magazynu typu call off stock znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów transakcyjna i nie transakcyjna).
 7. Procedura magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).
 8. Transakcje łańcuchowe z podmiotami z państw trzecich – warunki i sposób opodatkowania.
 9. Transakcje łańcuchowe z podmiotami z innych państw członkowskich – warunki i sposób opodatkowania.
 10. Ewidencje dla celów podatku VAT, informacje podsumowujące w procedurze magazynu typu call off Stock.
 11. Wybrane zagadnienia w zakresie transakcji zagranicznych (przepisy obowiązujące):
 • import usług,
 • dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca,
 • eksport towarów.
 1. Wybrane zagadnienia w zakresie miejsca dostawy towarów, a opodatkowanie podatkiem VAT (przepisy obowiązujące).
 2. Orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych.
 3. Przepisy przejściowe.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacja dodatkowe:

Wykład poprowadzi znany i ceniony ekspert podatku VAT na terenie Małopolski, długoletni współpracownik SKwP.

Proszę o dokonanie przedpłaty na konto bankowe SKwP Kraków

Santander Bank Polska S.A. nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koło SKwP w Wadowicach

Tel: 730 648 293

E-mail: wadowice@skwp.krakow.pl

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod