Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
22.10.2019
Typ:
kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
380,- zł od osoby

Szkolenie: Transakcje z podmiotami zagranicznymi w podatku VAT - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 3 dni (12 godzin lekcyjnych). Szkolenie odbędzie się we wrześniu. Terminy zajęć zostaną podane wkrótce. 

Zajęcia w trybie popołudniowym w godzinach od 16:30 do 19:45.

Treści kształcenia:

Transakcje z podmiotami zagranicznymi w podatku VAT:

 1. Miejsce dostawy towarów i miejsce świadczenia usług w transakcjach z podmiotami zagranicznymi:
 • Miejsce dostawy towarów zasada ogólna. Miejsce dostawy towarów, które są instalowane lub montowane,
 • Miejsce dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych,
 • Miejsce dostawy towarów w transakcjach łańcuchowych,
 • Miejsce dostawy towarów w transakcjach trójstronnych uproszczonych (WTT). Miejsce dostawy przy imporcie towarów. Miejsce dostawy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
 1. Eksport towarów:
 • Warunki transakcji,
 • Eksport bezpośredni i pośredni. Podstawa opodatkowania. Obowiązek podatkowy. Rozliczenie eksportu towarów,
 • Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Import towarów:
 • Warunki transakcji,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
 • Warunki po stronie dostawcy i nabywcy,
 • Warunki transakcji,
 • Przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa,
 • Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • Magazyn konsygnacyjny,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • Deklaracja VAT, informacja podsumowująca, JPK_VAT.
 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
 • Warunki po stronie dostawcy i nabywcy,
 • Warunki transakcji,
 • Przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa,
 • Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • Magazyn konsygnacyjny,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • Deklaracja VAT, informacja podsumowująca, JPK_VAT.
 1. Import usług:
 • Warunki po stronie usługodawcy,
 • Warunki po stronie usługobiorcy,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Podatek należny przekształcony w podatek naliczony, a prawo do odliczenia,
 • Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca w obrocie zagranicznym:
 • Warunki po stronie dostawcy i nabywcy,
 • Podstawa opodatkowania. Obowiązek podatkowy,
 • Rozliczenie dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca. Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju.
 2. Transakcje zagraniczne zmiany warunków i sposobu opodatkowania od 1 kwietnia 2020r.
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów domniemanie wywozu towarów, a stawka podatku 0 %.
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, warunki dokumentacyjne, przy obaleniu przez organ podatkowy domniemania wywozu towarów, a stawka podatku 0%.
 • Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zmiany.
 • Procedura magazynu typu call off stock znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów transakcyjna i nie transakcyjna).
 • Procedura magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).
 • Transakcje łańcuchowe z podmiotami z państw trzecich – warunki i sposób opodatkowania.
 • Transakcje łańcuchowe z podmiotami z innych państw członkowskich – warunki i sposób opodatkowania.
 • Ewidencje dla celów podatku VAT, informacje podsumowujące w procedurze magazynu typu call off Stock. Przepisy przejściowe.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu online oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Wojciech Prawdzic - Lewandowski - znany i ceniony ekspert podatku VAT na terenie Małopolski, specjalista w dziedzinie podatku VAT, długoletni współpracownik SKwP.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001