Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.10.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
poniedziałek/środa
Opłata:
380,- zł od osoby

Szkolenie: Transakcje z podmiotami zagranicznymi w podatku VAT - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 3 dni (12 godzin lekcyjnych). Szkolenie odbędzie się w październiku. Terminy zajęć: 19, 21, 26 paździenika 2020r.

Zajęcia w trybie popołudniowym w godzinach od 16:30 do 19:45.

Treści kształcenia:

Transakcje z podmiotami zagranicznymi w podatku VAT:

 1. Miejsce dostawy towarów i miejsce świadczenia usług w transakcjach z podmiotami zagranicznymi:
 • Miejsce dostawy towarów zasada ogólna. Miejsce dostawy towarów, które są instalowane lub montowane,
 • Miejsce dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych,
 • Miejsce dostawy towarów w transakcjach łańcuchowych,
 • Miejsce dostawy towarów w transakcjach trójstronnych uproszczonych (WTT). Miejsce dostawy przy imporcie towarów. Miejsce dostawy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
 1. Eksport towarów:
 • Warunki transakcji,
 • Eksport bezpośredni i pośredni. Podstawa opodatkowania. Obowiązek podatkowy. Rozliczenie eksportu towarów,
 • Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Import towarów:
 • Warunki transakcji,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
 • Warunki po stronie dostawcy i nabywcy,
 • Warunki transakcji,
 • Przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa,
 • Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • Magazyn konsygnacyjny,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • Deklaracja VAT, informacja podsumowująca, JPK_VAT.
 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
 • Warunki po stronie dostawcy i nabywcy,
 • Warunki transakcji,
 • Przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa,
 • Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • Magazyn konsygnacyjny,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • Deklaracja VAT, informacja podsumowująca, JPK_VAT.
 1. Import usług:
 • Warunki po stronie usługodawcy,
 • Warunki po stronie usługobiorcy,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Podatek należny przekształcony w podatek naliczony, a prawo do odliczenia,
 • Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca w obrocie zagranicznym:
 • Warunki po stronie dostawcy i nabywcy,
 • Podstawa opodatkowania. Obowiązek podatkowy,
 • Rozliczenie dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca. Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju.
 2. Transakcje zagraniczne zmiany warunków i sposobu opodatkowania od 1 kwietnia 2020r.
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów domniemanie wywozu towarów, a stawka podatku 0 %.
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, warunki dokumentacyjne, przy obaleniu przez organ podatkowy domniemania wywozu towarów, a stawka podatku 0%.
 • Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zmiany.
 • Procedura magazynu typu call off stock znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów transakcyjna i nie transakcyjna).
 • Procedura magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).
 • Transakcje łańcuchowe z podmiotami z państw trzecich – warunki i sposób opodatkowania.
 • Transakcje łańcuchowe z podmiotami z innych państw członkowskich – warunki i sposób opodatkowania.
 • Ewidencje dla celów podatku VAT, informacje podsumowujące w procedurze magazynu typu call off Stock. Przepisy przejściowe.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu online oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Wojciech Prawdzic - Lewandowski - znany i ceniony ekspert podatku VAT na terenie Małopolski, specjalista w dziedzinie podatku VAT, długoletni współpracownik SKwP.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod