Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Królowej Jadwigi 17
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
17.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby

Data szkolenia: 17.04. 2023r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne CASA, Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17 (2 piętro)

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na odpowiedzi na pytania dotyczące tematu  szkolenia

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

1. Zmiany w przepisach kodeksu pracy regulujące wypłatę zasiłku macierzyńskiego:
• nowy wymiar urlopu rodzicielskiego;
• zmiany w wysokości zasiłku macierzyńskiego – nowe stawki procentowe;
• zmiana w zasadach dzielenia urlopu rodzicielskiego na części;
• dodatkowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica;
• nowy sposób wnioskowania o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski;
• zmiany w urlopie ojcowskim.

2. Zmiany w przepisach regulujące ulgi podatkowe w wypłacanych zasiłkach:
• miesięczna ulga podatkowa;
• zwolnienie z podatku od wypłacanego zasiłku macierzyńskiego;
• zwolnienie z podatku od wypłacanych zasiłków – ograniczenie kwotowe;
• wymagane dokumenty do zastosowania ulgi.

3. PUE – panel płatnika i świadczeniobiorcy. Praktyczne wskazówki korzystania z portalu:
• zaświadczenia lekarskie e-zla;
• sporządzanie zaświadczenia płatnika składek Z-3 oraz ZAS-12;
• kierowanie wniosku o kontrolę zasadności wystawienia e-zla;
• wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego;
• pismo ogólne do ZUS;
• sprawdzenie terminów i kwot wypłacanych zasiłków;
• wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku;
• zamawianie archiwalnych zaświadczeń lekarskich;
• dokumenty wysłane, robocze oraz zlecenia wysłania;
• korespondencja mailowa z ZUS;
• kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.

4. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
• okres wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz okres wypłaty;
• przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
• kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
• wysokość świadczeń chorobowych;
• okres zasiłkowy i zasady jego liczenia;
• zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji).

5. Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:
• wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA;
• przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
• dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę;
• dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;
• przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS;
• obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
• zwolnienie wystawione za okres wsteczny

6. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:
• za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;
• za okres urlopu rodzicielskiego;
• możliwość odroczenia urlopu;
• wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu;
• możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
• przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
• zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;
• zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;
• różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;
• zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
• zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
• podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego;
• ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu;
• ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego;
• wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego;
• dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku;
• zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.

7. Zasiłki opiekuńcze na ogólnych zasadach:
• prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość;
• określanie kręgów rodzinnych niezbędnych do wyliczenia limitu zasiłku;
• dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

8. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia:
• okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;
• definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;
• składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;
• wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;
• zasady uzupełniania wynagrodzenia;
• składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;
• zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
• składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;
• umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
• zaliczkowa wypłata składnika;
• niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;
• zmiana wymiaru czasu pracy;
• minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku;
• ponowne ustalanie podstawy wymiaru;
• różnice w ustalaniu podstawy wymiaru dla osób obowiązkowo i dobrowolnie zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego;
• podstawa wymiaru z ubezpieczenia wypadkowego.

9. Omawianie problemów uczestników szkolenia, napotkanych podczas pracy zawodowej

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykładowca: Wykład przeprowadzi wysokiej klasy specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z wieloletnią praktyką zawodową, znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik SKwP.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".


Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001