Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
25.07.2023 POTWIERDZONE
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
385,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Czas trwania kursu wynosi 7 godziny lekcyjne w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Program 

 

 1.  Zmiany w przepisach kodeksu pracy regulujące wypłatę zasiłku macierzyńskiego:
 • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego;
 • zmiany w wysokości zasiłku macierzyńskiego – nowe stawki procentowe;
 • zmiana w zasadach dzielenia urlopu rodzicielskiego na części;
 • dodatkowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica;
 • nowy sposób wnioskowania o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski;
 • zmiany w urlopie ojcowskim.

2. Zmiany w przepisach regulujące ulgi podatkowe w wypłacanych  zasiłkach:

 • miesięczna ulga podatkowa;
 • zwolnienie z podatku od wypłacanego zasiłku macierzyńskiego;
 • zwolnienie z podatku od wypłacanych zasiłków – ograniczenie kwotowe;
 • wymagane dokumenty do zastosowania ulgi.

3. PUE – panel płatnika i świadczeniobiorcy. Praktyczne wskazówki korzystania z portalu:

 • zaświadczenia lekarskie e-zla;
 • sporządzanie zaświadczenia płatnika składek Z-3 oraz ZAS-12;
 • kierowanie wniosku o kontrolę zasadności wystawienia e-zla;
 • wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego;
 • pismo ogólne do ZUS;
 • sprawdzenie terminów i kwot wypłacanych zasiłków;
 • wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku;
 • zamawianie archiwalnych zaświadczeń lekarskich;
 • dokumenty wysłane, robocze oraz zlecenia wysłania;
 • korespondencja mailowa z ZUS;
 • kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.

4. Świadczenia chorobowe – wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • okres wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz okres wypłaty;
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują;
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich;
 • wysokość świadczeń chorobowych;
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia;
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego (okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji).

5. Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:

 • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA;
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek;
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę;
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień;
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS;
 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA;
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

6. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:

 • za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie;
 • za okres urlopu rodzicielskiego;
 • możliwość odroczenia urlopu;
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu;
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców;
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego;
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;
 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w  których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%;
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka są w szpitalu;
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę;
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego;
 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu;
 • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego;
 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego;
 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku;
 • zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.

7. Zasiłki opiekuńcze na ogólnych zasadach:

 • prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość;
 • określanie kręgów rodzinnych niezbędnych do wyliczenia limitu zasiłku;
 • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

8. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia:

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana;
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru;
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru;
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru;
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia;
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości;
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia;
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem;
 • zaliczkowa wypłata składnika;
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym;
 • zmiana wymiaru czasu pracy;
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku;
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru;
 • różnice w ustalaniu podstawy wymiaru dla osób obowiązkowo i dobrowolnie zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego;
 • podstawa wymiaru z ubezpieczenia wypadkowego.

9. Omawianie problemów uczestników szkolenia, napotkanych podczas pracy zawodowej.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji

 

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z wieloletnią praktyką zawodową, znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik SKwP.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001