Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
430,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom przygotowującym się do pracy w obszarze płac;
 • pracownikom działów kadrowych, którzy chcą lepiej zrozumieć powiązania ewidencji kadrowej z naliczaniem listy płac;
 • osobom odpowiedzialnym za współpracę z zewnętrznym dostawcą usług płacowych;
 • wszystkim zainteresowanym poznaniem metodologii ustalania wynagrodzenia brutto oraz kwoty wynagrodzenia do wypłaty.

 

W ramach szkolenia słuchacze otrzymują:

 • materiały autorskie wykładowcy (przesłane mailem)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/ 

 

Data szkolenia: 17.05.2024r.

Rozpoczęcie: godzina 8:30,

Wymiar godzin: 8 godzin lekcyjnych

 

 

Treści kształcenia:

 1. Wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Ogólnokrajowe przepisy regulujące naliczanie wynagrodzeń.
 • Obsługa nowozatrudnionych pracowników w kontekście płac.
 • Rodzaje składników wynagrodzenia.
 • Ustawowe minimalne wynagrodzenie.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności różnego rodzaju.
 1. Kalkulowanie kodeksowych składników wynagrodzenia
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne płatne zwolnienia od pracy.
 • Wynagrodzenie za okres nieobecności związane z siłą wyższą.
 • Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy (wynagrodzenie chorobowe).
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Odprawy i odszkodowania związane ze stosunkiem pracy.
 1. Wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.
 • Świadczenia rehabilitacyjne.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński.
 • Ustalanie podstawy zasiłkowej – najczęstsze przypadki.

4.Podstawy naliczania potrąceń publicznoprawnych z wynagrodzenia i zasiłków

 • Ustalanie przychodu pracownika.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej podatek.
 • Stosowanie zwolnień podatkowych i składkowych.
 • Zasady naliczania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Naliczania składek finansowanych przez pracodawcę (składki społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe).
 • Przykłady naliczania list płac od brutta do kwoty należnej do wypłaty.
 • Przykłady list płac uwględniających potrącenia egzekucyjne i potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia.

 

Metody kształcenia

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia) w terminie dwa dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia podając tytuł kursu na konto  Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcy

Daniel Druzd - specjalista z zakresu kadr i płac, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie; wieloletni wykładowca SKwP na kursach kadrowo-płacowych

 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001