Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.06.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sobota
Opłata:
1990,- zł od osoby
1930,- zł Cena dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi
1890,- zł Cena dla kontynuujących naukę w O/O w Krakowie (zapisanie się na kurs w ciągu 1 roku od zakończenia w O/O w Krakowie kursu o czasie trwania powyżej 23 godzin)
Raty:
1000,- zł Rata Pierwsza,
990,- zł Rata Druga,

Kurs online "Specjalista ds. podatkowej księgi przychodów i rozchodów" 

Planowany termin rozpoczęcia: 07.09.2024 r.

Zajęcia realizowane będą w soboty w godzinach 08:00-14:30 


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Oferowany program kursu ma na celu przygotowanie uczestników do obsługi finansowo-księgowej małej firmy opodatkowanej według zasad ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy) w tym:
1. poznanie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji pomocniczych oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
2. nabycie umiejętności wprowadzania typowych faktur do rejestrów VAT,
3. nabycie umiejętności praktycznego posługiwania programem w zakresie podstawowym.
Program ma przygotować uczących się do wykonywania pracy zawodowej w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz dokonywania rozliczeń publicznoprawnych w małych podmiotach gospodarczych oraz do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ma ułatwiać uczenie się przez całe życie oraz spełnianie oczekiwań pracodawców w zakresie wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Wymagania wstępne dla uczestników

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie lub roczną praktykę w zawodzie , które:
1. chcą poznać lub doskonalić umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
2. rozpoczynają prowadzenie małej firmy opodatkowanej według zasad ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy),
3. chcą zaktualizować posiadaną wiedzę i poszerzyć kwalifikacje w zawodzie.

Czas trwania kursu wynosi 62 godziny lekcyjne, godzina lekcyjna to 45 minut.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia

1.Podatkowa księga przychodów i rozchodów - PKPiR (zagadnienia teoretyczne + case study) – 36 godzin lekcyjnych

 • Podstawy systemu podatkowego w Polsce (w tym podział podatków na bezpośrednie i pośrednie oraz rodzaje podatków). Organy podatkowe w Polsce
 • Podstawowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
 • Podatek VAT w działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia
 • Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • Pozostałe, obowiązkowe ewidencje do PKPiR, w szczególności ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zasady naliczania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Samochód osobowy w działalności gospodarczej, prowadzących PKPiR
 • Składki przedsiębiorcy, prowadzącego PKPiR, rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Zasady rozliczania podróży służbowych, prowadzących PKPiR
 • Zasady obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących PKPiR
 • Zagadnienia etyki w rachunkowości

2. PKPiR w praktyce z wykorzystaniem programu Optima– 26 godzin lekcyjnych

 • Konfiguracja firmy
 • Ujmowanie przychodów (zapisy bezpośrednie w PKPiR oraz z wykorzystaniem rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej przychodów)
 • Ujmowanie kosztów (zapisy bezpośrednie w PKPiR oraz z wykorzystaniem rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej kosztów)
 • Środki trwałe
 • Ujmowanie kosztów związanych z samochodami osobowymi
 • Ujmowanie składek ZUS przedsiębiorcy
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Generowanie deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących oraz jednolitych plików kontroli
 • Ujmowanie wyników spisu z natury i zamknięcie PKPiR

Metody prac

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie ONLINE, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy pozwalające:

Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy):
W wyniku odbytego szkolenia osoba:
W1 – zna przepisy prawa podatkowego w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
W2 – zna przepisy prawa podatkowego dotyczące dokumentów będących podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
W3 – posiada wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania systemu księgowego OPTIMA,

Nabycie umiejętności zawodowych:
W wyniku ukończenia kursu osoba:
U1 – potrafi ująć dowody księgowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
U2 – potrafi prowadzić ewidencje pomocnicze do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
U3 – potrafi wprowadzić typowe faktury do rejestrów VAT,
U4 – potrafi ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz wysokość podatku należnego za rok podatkowy.

Nabycie kompetencji personalnych i społecznych:
Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł specjalisty do spraw prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że:
K1 – ma świadomość potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności zawodowych,
K2 – rozumie podstawowe zasady etycznego zachowania się w działalności gospodarczej i zawodowej,
K3 – rozumie potrzebę komunikowania się w zespole i z kierownictwem w razie wątpliwości, niejasności, braku wiedzy czy umiejętności wymaganych w wykonywanych pracach.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sporządzona na podstawie logowania do Platformy ClickMeeting. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informacja o kadrze

Paulina Król- Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse. Główny Księgowy, praktyk, właścicielka biura rachunkowego. Długoletni trener-szkoleniowiec z zakresu PKPiR-księga handlowa, kadry i płace współpracujący m.in. z Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około tydzień przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności. Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001