Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.10.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:15
Typ:
Kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
2090,- zł od osoby
2030,- zł Cena dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi
1990,- zł Cena dla kontynuujących naukę w O/O w Krakowie (zapisanie się na kurs w ciągu 1 roku od zakończenia w O/O w Krakowie kursu o czasie trwania powyżej 23 godzin)
Raty:
1000,- zł I rata - przed rozpoczęciem kursu,,
545,- zł II rata,,
545,- zł III rata.,
Zapisz się

Tytuł kursu: 

Specjalista ds. kadr - poziom zaawansowany

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników zasad sporządzania, prowadzenia i archiwizowania dokumentacji personalnej wraz z tajnikami rozliczania czasu pracy i przygotowania zakładu pracy do ewentualnej kontroli PIP. Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną, by nabyta wiedza była wiedzą, którą uczestnik potrafi użyć prowadząc dokumentację osobową w sposób zgodny z przepisami w każdym wymiarze, także poprzez prowadzenie właściwej ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowniczych.

Atutem szkolenia jest prezentacja multimedialna oraz ćwiczenia do wspólnej analizy przez uczestników, które pozwolą przetrenować praktyczne stosowanie nabytej wiedzy. W trakcie szkolenia nacisk będzie położony na praktyczne stosowanie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz oficjalnych stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas zajęć online z czasu pracy trener korzysta z multimedialnej tablicy, ułatwiającej przyswajanie nabytej wiedzy.

Na materiały szkoleniowe składa się wybór obowiązujących aktów prawnych, wraz z autorskim wyborem bieżącego orzecznictwa.

 

Adresatami kursu są pracownicy działów kadr, płac i księgowi oraz każdy kto:
1) ukończył kurs podstawowy („Specjalista ds. kadr i płac”) i chce pogłębić swoją wiedzę w zakresie sporządzania dokumentacji personalnej oraz stosowania prawa pracy w praktyce podczas kursu zaawansowanego, gdzie aspekty teoretyczne będą utrwalone podczas rozwiązywania ćwiczeń i kazusów,
2) chce nauczyć się nie tylko podstawowych sposobów naliczania i rozliczania urlopów pracowniczych oraz czasu pracy, gdyż te już zna, ale opanować metody rozliczania poszczególnych absencji i godzin pracy wraz z godzinami nadliczbowymi w różnych systemach czasu pracy i przy różnej długości okresów rozliczeniowych,
3) chce nauczyć się lub uszczegółowić swoją wiedzę z zakresu przygotowywania dokumentacji pracowniczej w trudnych sytuacjach: kary porządkowe, rozwiązywanie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony oraz wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub płacy,
4) chce poznać stanowisko organów urzędowych i sądownictwa na zagadnienia kadrowe budzące wątpliwości i będące przedmiotem roszczeń pracowniczych,
5) nie zajmował się zagadnieniami z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowej przez okres od kilku miesięcy do kilku lat i chce uaktualnić swoją wiedzę przed powrotem do pracy,
6) chce odświeżyć lub uporządkować swoją wiedzę w tej dziedzinie zdobywaną w praktyce
i podczas szkoleń jednodniowych,
7) kurs jest rekomendowany dla osób, które ukończyły kurs kadrowo-płacowy (podstawowy) w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

 

Wymiar godzin: 74 godz. lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut)

Płatność: w ratach  określonych w  umowie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu, przy użyciu platformy clickmeeting.pl.

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Treści kształcenia:

PRAWO PRACY w praktyce

I. Dokumentacja osobowa pracowników
1. Aspekty prawne nawiązywania stosunku pracy – przypomnienie:
- źródła prawa pracy;
- podstawowe zasady prawa pracy;
- stosunek pracy i jego charakterystyka;
- badania lekarskie i szkolenie BHP w praktyce.
2. Regulacje wewnętrzne a zapisy umowy o pracę:
- zapisy w Regulaminie pracy i umowie o pracę;
- wzory umów pracowniczych dostosowanych do wewnętrznych potrzeb pracodawcy w praktyce.
3. Obowiązki pracodawcy i pracownika:
- katalog obowiązków stron stosunku pracy;
- odpowiedzialność porządkowa i kary wobec pracownika wg kodeksu pracy.
4. Sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji personalnej:
- archiwizacja dokumentów osobowych wg znowelizowanych przepisów;
- dokumentacja dotycząca pracownika – kontrowersje, orzeczenia, stanowiska urzędowe;
- dokumentacja po ustaniu stosunku pracy;
- ochrona danych osobowych a udostępnianie dokumentacji personalnej osobom trzecim.
5. Przedstawiciele pracowników w zakładach pracy i ich rola oraz zakres współpracy z pracodawcą i pracownikami:
- społeczny inspektor pracy;
- związki zawodowe;
- rady pracownicze;
- przedstawiciele pracowników.
6. Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków pracodawcy wobec pracowników i odpowiedzialność jaką ponosi pracodawca za wykroczenia przeciw prawom pracowniczym.
7. Roszczenia ze stosunku pracy w praktyce:
- zakres roszczeń i terminy przedawnień;
- zakres kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawcę;
- wykroczenia przeciwko prawom pracowniczych w ocenie PIP;
- postępowanie przed sądem pracy.
II. Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy - w świetle orzecznictwa, PIP oraz MRPiPS
1. Rozwiązywanie stosunku pracy:
- sposoby rozwiązywania umów o pracę;
- uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę;
- czym różni się wygaśnięcie umowy od rozwiązania umowy z upływem czasu, na który była zawarta?
- kto i kiedy jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę?
- kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?
- zasady konsultacji z organizacjami związkowymi;
- wycofanie złożonego pracownikowi wypowiedzenia.
2. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy o pracę:
- rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron;
- wypowiedzenie ze strony pracodawcy – umowa na czas określony i na czas zastępstwa;
- wypowiedzenie ze strony pracodawcy – umowa na czas nieokreślony;
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika;
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika;
- likwidacja stanowiska pracy;
- wypowiedzenie zmieniające.
3. Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa pracodawcy w praktyce:
- podstawa prawna i definicja mobbingu;
- mobbing, dyskryminacja, molestowanie – podobieństwa i różnice;
- ustawowy obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi;
- odpowiedzialność pracodawcy za mobbing i dyskryminację;
- mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

CZAS PRACY w praktyce

I. Czas pracy – uregulowania prawne i aspekty praktyczne rozliczania
1. Analiza praktyczna pojęcia „pozostawania w dyspozycji pracodawcy” – rozpoczęcie i zakończenie pracy.
2. Norma a wymiar czasu pracy - przypomnienie:
- norma dobowa;
- norma tygodniowa;
- zasady ustalania wymiaru czasu pracy.
3. Analiza prawna okresów odpoczynku:
- dobowy okres odpoczynku;
- tygodniowy okres odpoczynku.
4. Czas pracy w wybranych grupach zawodowych – praktyczna analiza.
5. Analiza systemów czasu pracy:
- system podstawowy;
- system zadaniowy czasu pracy;
- systemy równoważnego czasu pracy;
- system pracy weekendowej;
- system skróconego tygodnia pracy;
- ruchomy rozkład czasy pracy a doba pracownicza.
6. Analiza praktyczna czynności związanych z planowaniem czasu pracy:
- ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym;
- sporządzanie graficznych harmonogramów czasu pracy;
- podawanie harmonogramów do wiadomości pracownikom;
- dokonywanie zmian w harmonogramach czasu pracy i ich skutki prawne.
7. Sposoby wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy.
8. Praca w godzinach nadliczbowych:
- pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych;
- dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych;
- limit godzin nadliczbowych;
- sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych;
- wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50 % lub 100 %;
- czas wolny na wniosek pracownika;
- czas wolny z inicjatywy pracodawcy.
9. Praca w niedziele i święta oraz dni wolne:
- dopuszczalność pracy w niedziele i święta;
- sposób rekompensowania pracy w niedziele i święta;
- praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy;
- praca w „harmonogramowym” dniu wolnym od pracy;
- praca w dniu wolnym z tytułu wcześniejszej pracy w niedzielę lub święto.
10. Czas pracy kadry zarządzającej.
11. Dyżur, podróż służbowa oraz szkolenia a czas pracy.
12. Ewidencja czasu pracy w praktyce – w tym wyjścia prywatne, zwolnienia od pracy i inne nieobecności:
- godziny wejścia i wyjścia,
- symbole dni wolnych od pracy,
- usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

URLOPY I UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE w praktyce.

I. Urlopy pracownicze i uprawnienia związane z rodzicielstwem w praktyce
1. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy - przypomnienie:
- wymiar urlopu, prawo do urlopu i plan urlopowy;
- urlop na żądanie a urlop zaległy;
- inne urlopy: „okolicznościowe”, bezpłatne, szkoleniowe;
- uprawnienie związane z rodzicielstwem – art. 188 k.p.;
- inne zwolnienia od pracy, m.in. zwolnienie do sądu, honorowy dawca krwi, wolontariusz itp.;
- nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione w ewidencji osobowej pracownika.
2. Uprawnienie pracownicze – urlop macierzyński, urlop rodzicielski i urlop ojcowski – zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania. Zmiany obowiązujące od 2016 roku w zakresie uprawnień rodzicielskich dla pracowników i wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla osób niebędących pracownikami:
- kogo obejmują przepisy dotyczące rodzicielstwa?
- w jaki sposób skorzystać z uprawnień?
- prawo do urlopu macierzyńskiego także dla ojca dziecka – zasady, wnioskowanie, wypłata zasiłku;
- prawo do urlopu rodzicielskiego – wnioskowanie, udzielanie, wypłata zasiłku;
- dokumentacja pracownicza dotycząca uprawnień rodzicielskich.
3. Urlop macierzyński w praktyce:
- kto jest uprawniony do urlopu macierzyńskiego?
- kiedy urlop macierzyński może być przyznany ojcu dziecka?
- kiedy matka dziecka może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego?
- jak hospitalizacja matki lub dziecka wpływa na prawo do urlopu macierzyńskiego?
- kiedy udzielić urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego po wejściu w życie nowych przepisów?
4. Urlop ojcowski w praktyce:
- prawo do urlopu ojcowskiego;
- wymiar urlopu ojcowskiego;
- zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego;
- więcej niż jeden stosunek pracy a prawo do urlopu ojcowskiego;
- termin wnioskowania i niezbędne dokumenty.
5. Urlop wychowawczy po nowelizacji Kodeksu pracy w praktyce:
- kto może skorzystać z urlopu wychowawczego?
- wymiar urlopu wychowawczego i jego udzielanie po 2 stycznia 2016 r. w połączeniu z wnioskowaniem o urlop rodzicielski „z przerwą”;
- jak obecnie dokumentować udzielanie urlopu wychowawczego?
- w jakim terminie pracownik może złożyć/wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?
- na jakich warunkach musi być zatrudniony pracownik powracający z urlopu wychowawczego?
- z jakiej ochrony i jak długo korzysta pracownik mający prawo do urlopu wychowawczego?
6. Dodatkowe przywileje rodziców:
- urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka;
- przerwy na karmienie dziecka piersią;
- dni/godziny opieki nad dzieckiem do 14-tego roku życia;
- inne zwolnienia dotyczące kobiet w ciąży;
- zakaz zatrudniania rodziców w godzinach nadliczbowych w praktyce;
- prawo do zasiłku opiekuńczego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego – nowe zasady obowiązujące po nowelizacji ustawy zasiłkowej i Kodeksu pracy.
7. Obniżenie wymiaru etatu pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego a ochrona zatrudnienia.
8. Uprawnienia rodzicielskie dla ubezpieczonych nie będących pracownikami w praktyce.
9. Wzory wniosków o udzielanie uprawnień rodzicielskich – dokumentowanie prawa do świadczeń.

 

Metody pracy

Proces kształcenia oparty jest o prowadzone ONLINE zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, skoncentrowane na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz kodeksie pracy , skryptach opracowanych przez wykładowców i nauce własnej słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie ma być zaktualizowana wiedza i umiejętności zawodowe uczestnika z zakresu przepisów dotyczących prawa.

Kompetencje merytoryczne (wiedza):

W1 - znać obowiązki stron stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności pracodawcy wobec pracowników i zewnętrznych organów kontrolnych,

W2 - znać różnice pomiędzy stosunkiem pracy, a umowami cywilno-prawnymi,

W3 - poznać zasady kontrolowania pracodawców przez organy zewnętrzne oraz procedury postępowania przed sądem pracy

Umiejętności zawodowe:

U1 - prawidłowo sporządzać dokumentację personalną,

U2 - zgodnie z prawem naliczać urlopy wypoczynkowe i udzielać zwolnień od pracy oraz prawidłowo rozliczać i prowadzić ewidencję absencji pracowniczych,

U3 - prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników.

Kompetencje personalne i społeczne:

K1 - być przekonanym o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych,

K2 - rozumieć konieczność etycznego zachowania w wykonywanym zawodzie,

K3 - przewidywać skutki i ponosić odpowiedzialność za podjęte działania zawodowe.

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana przez organizatora na podstawie zapisów na wykorzystywanej platformie elektronicznej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z przepisami aktualnego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Warunki płatności i rezygnacji 

1. Płatnik zobowiązuje się do wpłaty czesnego w terminach i kwotach ustalonych w umowie.

2.Wpłat czesnego dokonuje się (wyłącznie po potwierdzeniu realizacji) przelewem na  konto bankowe: Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.krakow.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o wykładowcach

Kurs poprowadzą wykładowcy SKwP, eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pracy, trenerzy SKwP.

 

Zapisy na kurs

Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać oświadczenie.

 

Dane kontaktowe

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

 

Zapraszamy do zapisów!!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001