Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWAJĄ ZAPISY
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:15
Typ:
Kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
1600,- zł od osoby

Pracodawco! Jako przedsiębiorca zapewne wiesz, jak ciężko jest zatrudnić wykwalifikowaną kadrę pracowników. Stałe podnoszenie kompetencji zespołu to jeden z kluczowych elementów strategii firmy, który decyduje o jej konkurencyjności. Jak jednak ograniczyć koszty szkoleń a skorzystać z możliwości rozwoju dla Twojej firmy? Szkolenia z dofinansowaniem pomogą Ci podnieść kompetencje Twoich pracowników bez ponoszenia ogromnych środków.

Zapraszamy na nasz kurs z zakresu Kadr   i  przypominamy, że możesz skorzystać ze środków z KFS ( informacja w Urzędach Pracy )   lub  bonów szkoleniowych ( zakup poprzez Bazę Usług Rozwojowych nr usługi 2021/03/15/10949/975388 ) szczegóły u operatorów .

Tytuł kursu: Specjalista ds. kadr - poziom zaawansowany

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników zasad sporządzania, prowadzenia i archiwizowania dokumentacji
personalnej wraz z tajnikami rozliczania czasu pracy i przygotowania zakładu pracy do ewentualnej kontroli PIP.Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną, by nabyta wiedza była wiedzą, którą uczestnik potrafi użyć prowadząc dokumentację osobową w sposób zgodny z przepisami w każdym wymiarze, także poprzez prowadzenie właściwej ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowniczych.
Celem kursu, jest także doskonalenie wiedzy osób zajmujących się dokumentacją personalną oraz sprawami osobowymi
pracowników. Uczestnik kursu nie tylko poszerzy swoją wiedzę, ale utrwali ją podczas licznych zadań do samodzielnego rozwiązania oraz ćwiczeń na konkretnych kazusach oraz ćwiczeń podczas zajęć.
Celem kursu jest opanowanie praktycznych aspektów stosowania prawa pracy na co dzień, tak by minimalizować
ryzyko popełnienia błędów oraz poznać zależności pomiędzy poszczególnymi procesami kadrowymi pracodawcy.

Kurs powinien przygotować uczestników do wykonywania zawodu specjalista ds. kadr (kod zawodu 242307)

Adresatami kursu są pracownicy działów kadr, płac i księgowi oraz każdy kto:
1) ukończył kurs podstawowy („Specjalista ds. kadr i płac”) i chce pogłębić swoją wiedzę w zakresie sporządzania dokumentacji personalnej oraz stosowania prawa pracy w praktyce podczas kursu zaawansowanego, gdzie aspekty teoretyczne będą utrwalone podczas rozwiązywania ćwiczeń i kazusów,
2) chce nauczyć się nie tylko podstawowych sposobów naliczania i rozliczania urlopów pracowniczych oraz czasu pracy, gdyż te już zna, ale opanować metody rozliczania poszczególnych absencji i godzin pracy wraz z godzinami nadliczbowymi w różnych systemach czasu pracy i przy różnej długości okresów rozliczeniowych,
3) chce nauczyć się lub uszczegółowić swoją wiedzę z zakresu przygotowywania dokumentacji pracowniczej w trudnych sytuacjach: kary porządkowe, rozwiązywanie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony oraz wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub płacy,
4) chce poznać stanowisko organów urzędowych i sądownictwa na zagadnienia kadrowe budzące wątpliwości i będące przedmiotem roszczeń pracowniczych,
5) nie zajmował się zagadnieniami z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowej przez okres od kilku miesięcy do kilku lat i chce uaktualnić swoją wiedzę przed powrotem do pracy,
6) chce odświeżyć lub uporządkować swoją wiedzę w tej dziedzinie zdobywaną w praktyce
i podczas szkoleń jednodniowych,
7) kurs jest rekomendowany dla osób, które ukończyły kurs kadrowo-płacowy (podstawowy) w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

Czas trwania kursu :  trwa nabór

Wymiar godzin : 74 godz. lekcyjne

Płatność : w ratach  określonych w  umowie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu platformy clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia

PRAWO PRACY w praktyce - 38 godz. lekcyjnych

I. Dokumentacja osobowa pracowników
1. Aspekty prawne nawiązywania stosunku pracy – przypomnienie:
- źródła prawa pracy;
- podstawowe zasady prawa pracy;
- stosunek pracy i jego charakterystyka;
- badania lekarskie i szkolenie BHP w praktyce.
2. Regulacje wewnętrzne a zapisy umowy o pracę:
- zapisy w Regulaminie pracy i umowie o pracę;
- wzory umów pracowniczych dostosowanych do wewnętrznych potrzeb pracodawcy w praktyce.
3. Obowiązki pracodawcy i pracownika:
- katalog obowiązków stron stosunku pracy;
- odpowiedzialność porządkowa i kary wobec pracownika wg kodeksu pracy.
4. Sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji personalnej:
- archiwizacja dokumentów osobowych wg znowelizowanych przepisów;
- dokumentacja dotycząca pracownika – kontrowersje, orzeczenia, stanowiska urzędowe;
- dokumentacja po ustaniu stosunku pracy;
- ochrona danych osobowych a udostępnianie dokumentacji personalnej osobom trzecim.
5. Przedstawiciele pracowników w zakładach pracy i ich rola oraz zakres współpracy z pracodawcą i pracownikami:
- społeczny inspektor pracy;
- związki zawodowe;
- rady pracownicze;
- przedstawiciele pracowników.
6. Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków pracodawcy wobec pracowników i odpowiedzialność jaką ponosi pracodawca za wykroczenia przeciw prawom pracowniczym.
7. Roszczenia ze stosunku pracy w praktyce:
- zakres roszczeń i terminy przedawnień;
- zakres kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawcę;
- wykroczenia przeciwko prawom pracowniczych w ocenie PIP;
- postępowanie przed sądem pracy.
II. Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy - w świetle orzecznictwa, PIP oraz MRPiPS
1. Rozwiązywanie stosunku pracy:
- sposoby rozwiązywania umów o pracę;
- uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę;
- czym różni się wygaśnięcie umowy od rozwiązania umowy z upływem czasu, na który była zawarta?
- kto i kiedy jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę?
- kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?
- zasady konsultacji z organizacjami związkowymi;
- wycofanie złożonego pracownikowi wypowiedzenia.
2. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy o pracę:
- rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron;
- wypowiedzenie ze strony pracodawcy – umowa na czas określony i na czas zastępstwa;
- wypowiedzenie ze strony pracodawcy – umowa na czas nieokreślony;
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika;
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika;
- likwidacja stanowiska pracy;
- wypowiedzenie zmieniające.
3. Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa pracodawcy w praktyce:
- podstawa prawna i definicja mobbingu;
- mobbing, dyskryminacja, molestowanie – podobieństwa i różnice;
- ustawowy obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi;
- odpowiedzialność pracodawcy za mobbing i dyskryminację;
- mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

CZAS PRACY w praktyce - 24 godz. lekcyjnych

I Czas pracy – uregulowania prawne i aspekty praktyczne rozliczania
1. Analiza praktyczna pojęcia „pozostawania w dyspozycji pracodawcy” – rozpoczęcie i zakończenie pracy.
2. Norma a wymiar czasu pracy - przypomnienie:
- norma dobowa;
- norma tygodniowa;
- zasady ustalania wymiaru czasu pracy.
3. Analiza prawna okresów odpoczynku:
- dobowy okres odpoczynku;
- tygodniowy okres odpoczynku.
4. Czas pracy w wybranych grupach zawodowych – praktyczna analiza.
5. Analiza systemów czasu pracy:
- system podstawowy;
- system zadaniowy czasu pracy;
- systemy równoważnego czasu pracy;
- system pracy weekendowej;
- system skróconego tygodnia pracy;
- ruchomy rozkład czasy pracy a doba pracownicza.
6. Analiza praktyczna czynności związanych z planowaniem czasu pracy:
- ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym;
- sporządzanie graficznych harmonogramów czasu pracy;
- podawanie harmonogramów do wiadomości pracownikom;
- dokonywanie zmian w harmonogramach czasu pracy i ich skutki prawne.
7. Sposoby wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy.
8. Praca w godzinach nadliczbowych:
- pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych;
- dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych;
- limit godzin nadliczbowych;
- sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych;
- wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50 % lub 100 %;
- czas wolny na wniosek pracownika;
- czas wolny z inicjatywy pracodawcy.
9. Praca w niedziele i święta oraz dni wolne:
- dopuszczalność pracy w niedziele i święta;
- sposób rekompensowania pracy w niedziele i święta;
- praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy;
- praca w „harmonogramowym” dniu wolnym od pracy;
- praca w dniu wolnym z tytułu wcześniejszej pracy w niedzielę lub święto.
10. Czas pracy kadry zarządzającej.
11. Dyżur, podróż służbowa oraz szkolenia a czas pracy.
12. Ewidencja czasu pracy w praktyce – w tym wyjścia prywatne, zwolnienia od pracy i inne nieobecności:
- godziny wejścia i wyjścia,
- symbole dni wolnych od pracy,
- usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

URLOPY I UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE w praktyce - 12 godz. lekcyjnych

I. Urlopy pracownicze i uprawnienia związane z rodzicielstwem w praktyce
1. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy - przypomnienie:
- wymiar urlopu, prawo do urlopu i plan urlopowy;
- urlop na żądanie a urlop zaległy;
- inne urlopy: „okolicznościowe”, bezpłatne, szkoleniowe;
- uprawnienie związane z rodzicielstwem – art. 188 k.p.;
- inne zwolnienia od pracy, m.in. zwolnienie do sądu, honorowy dawca krwi, wolontariusz itp.;
- nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione w ewidencji osobowej pracownika.
2. Uprawnienie pracownicze – urlop macierzyński, urlop rodzicielski i urlop ojcowski – zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania. Zmiany obowiązujące od 2016 roku w zakresie uprawnień rodzicielskich dla pracowników i wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla osób niebędących pracownikami:
- kogo obejmują przepisy dotyczące rodzicielstwa?
- w jaki sposób skorzystać z uprawnień?
- prawo do urlopu macierzyńskiego także dla ojca dziecka – zasady, wnioskowanie, wypłata zasiłku;
- prawo do urlopu rodzicielskiego – wnioskowanie, udzielanie, wypłata zasiłku;
- dokumentacja pracownicza dotycząca uprawnień rodzicielskich.
3. Urlop macierzyński w praktyce:
- kto jest uprawniony do urlopu macierzyńskiego?
- kiedy urlop macierzyński może być przyznany ojcu dziecka?
- kiedy matka dziecka może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego?
- jak hospitalizacja matki lub dziecka wpływa na prawo do urlopu macierzyńskiego?
- kiedy udzielić urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego po wejściu w życie nowych przepisów?
4. Urlop ojcowski w praktyce:
- prawo do urlopu ojcowskiego;
- wymiar urlopu ojcowskiego;
- zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego;
- więcej niż jeden stosunek pracy a prawo do urlopu ojcowskiego;
- termin wnioskowania i niezbędne dokumenty.
5. Urlop wychowawczy po nowelizacji Kodeksu pracy w praktyce:
- kto może skorzystać z urlopu wychowawczego?
- wymiar urlopu wychowawczego i jego udzielanie po 2 stycznia 2016 r. w połączeniu z wnioskowaniem o urlop rodzicielski „z przerwą”;
- jak obecnie dokumentować udzielanie urlopu wychowawczego?
- w jakim terminie pracownik może złożyć/wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?
- na jakich warunkach musi być zatrudniony pracownik powracający z urlopu wychowawczego?
- z jakiej ochrony i jak długo korzysta pracownik mający prawo do urlopu wychowawczego?
6. Dodatkowe przywileje rodziców:
- urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka;
- przerwy na karmienie dziecka piersią;
- dni/godziny opieki nad dzieckiem do 14-tego roku życia;
- inne zwolnienia dotyczące kobiet w ciąży;
- zakaz zatrudniania rodziców w godzinach nadliczbowych w praktyce;
- prawo do zasiłku opiekuńczego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego – nowe zasady obowiązujące po nowelizacji ustawy zasiłkowej i Kodeksu pracy.
7. Obniżenie wymiaru etatu pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego a ochrona zatrudnienia.
8. Uprawnienia rodzicielskie dla ubezpieczonych nie będących pracownikami w praktyce.
9. Wzory wniosków o udzielanie uprawnień rodzicielskich – dokumentowanie prawa do świadczeń.

Metody pracy

Proces kształcenia oparty jest o prowadzone ONLINE zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, skoncentrowane na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz kodeksie pracy , skryptach opracowanych przez wykładowców i nauce własnej słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie powinna być zaktualizowana wiedza i umiejętności zawodowe uczestnika z zakresu przepisów dotyczących prawa

w zakresie  wiedzy :

- znać obowiązki stron stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności pracodawcy wobec pracowników i zewnętrznych organów kontrolnych,

- znać różnice pomiędzy stosunkiem pracy , a umowami cywilno-prawnymi,

- poznanie zasad kontrolowania pracodawców przez organy zewnętrzne oraz procedury postępowania przed sądem pracy

w zakresie  umiejętności :

- sporządzanie dokumentacji personalnej,

- naliczanie urlopów wypoczynkowych i udzielanie zwolnień od pracy oraz ewidencja i rozliczanie absencji pracowniczych,

- analizowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników.

w zakresie kompetencji personalnych i społecznych :

- być przekonanym o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych,

- rozumie konieczność etycznego zachowania w wykonywanym zawodzie, 

- przewidywać skutki i ponosić odpowiedzialność za podjęte działania zawodowe. 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana każdorazowo przez prowadzącego prelegenta i osobę odpowiedzialną ze strony organizatora. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje  zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie  §  22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. poz 652 )

Warunki płatności i rezygnacji 

1. Płatnik zobowiązuje się do wpłaty czesnego w terminach i kwotach ustalonych w umowie.

2.Wpłat czesnego dokonuje się ( wyłącznie po potwierdzeniu realizacji ) przelewem na  konto bankowe: Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcach

HALINA HAJ-KOCOŁ

1. Obszar specjalizacji: prawo pracy, prawo cywilne.
2. Doświadczenie w szkoleniu:
- stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Naczelnej Organizacji Technicznej, Wektor Wiedzy – wykładowca z prawa pracy na kursach i szkoleniach,
- wykładowca Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie na Studiach Podyplomowych
3. Wykształcenie:
- absolwentka prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
- absolwentka studiów podyplomowych prawa pracy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
- absolwentka pedagogiki kwalifikacyjnej z terapią zajęciową Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie

Zapisy na kurs

Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika" Zapisz się ".Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości ) - należy przesłać do nas oświadczenie .

Dane kontaktowe

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod