Miasto:
Olkusz
Miejsce:
32-300 Olkusz biurowiec PSS Społem ul.K.K Wielkirgo 12
Termin rozpoczęcia:
Uwaga ! Trwa Nabór Rozpoczęcie z chwilą zebrania grupy
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sobota/niedziela
Opłata:
2310,- zł od osoby
2240,- zł dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi
2190,- zł Cena dla dla kontynuujących naukę w O/O w Krakowie (zapisanie się na kurs w ciągu 1 roku od zakończenia w O/O w Krakowie kursu o czasie trwania powyżej 23 godzin)
Raty:
1000,- zł I rata - przed rozpoczęciem kursu,
1310,- zł II rata - w połowie trwania kursu,

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest kompleksowe przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa.
Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji.
Czas trwania kursu to 94 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się weekendowo.

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 6 modułów tematycznych:

 1. Obsługa kadrowa zatrudnienia
  a) Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy.
  b) Umowa o pracę.
  c) Zasady dokonywania zmian warunków umowy o pracę w trakcie trwania zatrudnienia.
  d) Ustanie zatrudnienia i jego dokumentowanie.
  e) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej - teczka akt osobowych.
  f) Czas pracy.
  g) Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
  h) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
  i) Obowiązki pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uprawnienia pracowników.
  j) Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy.
  k) Pozostałe wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika.
  l) Podstawy prawne i zasady nawiązywania umów cywilnoprawnych.
 2. Ubezpieczenia i pozostałe fundusze oraz świadczenia ubezpieczeniowe
  a) Ubezpieczenia społeczne.
  b) Wysokość, zasady ustalania oraz podstawa wymiaru składek.
  c) Ubezpieczenia zdrowotne.
  d) Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia i fundusze oraz dokumentacja w tym zakresie.
  e) Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
  f) Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
  g) Obowiązki płatnika w zakresie przygotowywania dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych.
 3. Wynagrodzenia w aspekcie listy płac
  a) Wynagrodzenia ze stosunku pracy.
  b) Wynagrodzenia bezosobowe - zasady wypłacania.
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń
  a) Schemat opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
  b) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy.
  c) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
  d) Obowiązki płatnika w zakresie obsługi podatku dochodowego od przychodów ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście.
  e) Dokumentacja w zakresie podatku dochodowego sporządzana przez płatnika.
 5. Lista płac - podsumowanie
  a) Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu kompleksowego sporządzenia listy płac.
 6. Obsługa aplikacji ZUS „PŁATNIK” 
  a) Zasady przekazywania dokumentów do ZUS,
  b) O programie (instalacja, założenie kartoteki itp.),
  c) Ćwiczenia praktyczne.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także kompetencje społeczne dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:
•    Prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i przygotowaniu umów cywilno-prawnych
•    Umiejętności obliczania: wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku od osób fizycznych
•    Umiejętności wypełniania druków i deklaracji
•    Podstawowym wykorzystaniu programu PŁATNIK
•    Prawidłowej interpretacji i stosowaniu zapisów kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych
•    Wykonywaniu pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    Umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi
•    Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzyma „zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie  § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na kurs/szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

1.Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2,W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616:; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3.Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4.Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5.Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ 530-684-181

ZAPISZ SIĘ

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001